Oficjalna strona Rady Sołeckiej Chwaszczyna
Przegląd Przegląd Szukaj Szukaj Do góry Do góry
Katalog dokumentów Rady Sołeckiej Chwaszczyna
Kategoria: Obwieszczenia
Sortuj wg:
Domyślnie | Nazwy | Autor | Daty | Wyświetleń
 
Plików:
pdf.png Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Chwaszczyna, w rejonie ulic: Gdyńska, Kochanowskiego i Derdowskiego oraz Żeromskiego i Konopnickiej- wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu

Pobierz

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Chwaszczyna, w rejonie ulic: Gdyńska, Kochanowskiego i Derdowskiego oraz Żeromskiego i Konopnickiej- wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu


 

 

Żukowo, dnia 25.10.2023 r.
UN-PZ.6722.65.2019.LM
UN-PZ.6722.3.2021.AL

 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA ŻUKOWA
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Żukowo

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 39 ust.1 pkt. 2-5 i ust.2, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chwaszczyno, w rejonie ulic: Gdyńska, Kochanowskiego i Derdowskiego oraz Żeromskiego i Konopnickiej, gm. Żukowo.

Wyłożenie w/w projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniach od 2 listopada 2023 r. do 24 listopada 2023 r., w siedzibie Urzędu Gminy w Żukowie, Referat Urbanistyki i Nieruchomości, ul. Gdańska 48, 83-330 Żukowo, pokój nr 1, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej (www.bip.zukowo.pl).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. projekcie rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20 listopada 2023 r. w Centrum Zarządzania Kryzysowego w Żukowie (remiza OSP), ul. Kościerska 2A, 83-330 Żukowo, na sali konferencyjnej na I piętrze:
- o godz. 14.00 projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chwaszczyno, w rejonie ulic: Gdyńska, Kochanowskiego i Derdowskiego-
- o godz. 14.30 projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chwaszczyno, w rejonie ulic: Żeromskiego i Konopnickiej,

Uwagi do w/w projektu uchwały należy składać z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy:
- w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Żukowo, ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo;
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 grudnia 2023 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Gminy Żukowo.

BURMISTRZ GMINY ŻUKOWO WOJCIECH KANKOWSKI

Linki do projektów uchwał:
https://bip.zukowo.pl/a,85489,projekt-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-dla-fragmentu-wsi-chwaszczyno-w-rejonie-ul.html

https://bip.zukowo.pl/a,85485,projekt-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-dla-fragmentu-wsi-chwaszczyno-w-rejonie-ul.htmlDodany
Wielkość
Pobrany
2023-11-17
402.04 KB
78
pdf.png Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu produkcyjnego na terenie nieruchomości zlokalizowanej w Chwaszczynie przy ulicy Złotej, z wniosku Zakład Produkcyjny GEBWELL Sp. z o. o. POPULARNY

Pobierz

Obwieszczenie o wydaniu w dniu 14.11.2022 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu produkcyjnego na terenie nieruchomości zlokalizowanej w Chwaszczynie przy ulicy Złotej, realizowaną na wydzielonym fragmencie działek ewidencyjnych nr: 218; 219/3; 219/8; 219/9; 219/10; 219/11; 219/12; 219/13; 219/14; 219/15; 219/16; 219/18; 219/20; 219/22; 219/24; 220/5 obręb Chwaszczyno, gmina Żukowo, powiat kartuski, z wniosku Zakład Produkcyjny GEBWELL Sp. z o. o. z siedzibą w Chwaszczynie.

Link do dokumentów na stronie UG Żukowo:

https://bip.zukowo.pl/a,83256,sr6220272022mlf-wniosek-o-wydanie-decyzji-o-srodowiskowych-uwarunkowaniach-dla-przedsiewziecia-poleg.html

 Dodany
Wielkość
Pobrany
2022-11-14
29.74 KB
186
pdf.png Obwieszczenie nr UN-Z.6733.115.2022.AF o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie instalacji radiokomunikacyjnych wraz z antenowymi konstrukcjami wsporczy POPULARNY

Pobierz

Obwieszczenie nr UN-Z.6733.115.2022.AF o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie instalacji radiokomunikacyjnych wraz z antenowymi konstrukcjami wsporczymi, osprzętem i urządzeniami zasilającymi o nr 35337 na terenie działki nr 553/1 położonej w obrębie Chwaszczyno, gmina Żukowo.


 Dodany
Wielkość
Pobrany
2022-11-08
533.05 KB
171
pdf.png Obwieszczenie Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 29 października 2021r. zawiadamiające o możliwości zapoznania się z raportem o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów mas ziemnych na działce 541/13 przy u POPULARNY

Pobierz

Żukowo, dnia 29.10.2021 r.

ŚR.6220.8.2021.MLF

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 33 ust.1, art.34, art.35, art.37, art.75 ust. 1 pkt. 4 i art. 79 ust.1  ustawy z dnia 3  października   2008   r. o udostępnianiu  informacj i o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 247 ze zm.)

zawiadamiam

o możliwości zapoznania się z treścią raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów mas ziemnych na dzialce numer 541/13 obręb Chwaszczyno, gmina Żukowo, składania uwag i wniosków w formie pisemnej ustnej lub elektronicznej w terminie 30 dni od da publikacji ninieiszego Obwieszczenia.

Przedmiotowe postępowanie administracyjne zostało podjęte z chwilą przedłożenia przez Inwestora raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Uwagi i wnioski należy składać w tutejszym Urzędzie, w godzinach pracy Urzędu Gminy w Żukowie.

Kompleksowa dokumentacja dotycząca postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji, przechowywana jest w pokoju numer 38 Urzędu Gminy w Żukowie przy ul. Gdańskiej 52 i dostępna do wglądu, dla wszystkich zainteresowanych w godzinach pracy tutejszego Urzędu (pn. 7:30-17:00, wt., śr. 7:30-15:30, cz. 7:30-15:00, pt. 7:30-14:30).

Dodatkowo na stronie internetowej www.zukowo.pl w Biuletynie Informacji Publicznej w Publicznym wykazie informacji o ochronie środowiska w 2021 rok, zamieszczone zostało obwieszczenie Burmistrza Gminy Żukowo wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz rozpatrzeniu uwag i wniosków jest Burmistrz Gminy Żukowo.

Stosowna decyzja wydana wstanie po uprzednim uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kartuzach oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gdańsku.

Jednocześnie Burmistrz Gminy Żukowo działając na podstawie art. 77 w/w ustawy w związku z § 3 ust. 1 pkt 82 i pkt 83 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząca oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) wystąpił pismem z dnia 29.10.2021 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kartuzach oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gdańsku w sprawie wydania uzgodnień warunków realizacji przedsięwzięcia raz opinii w/postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Wywieszono dnia 23.11.2021r.Dodany
Wielkość
Pobrany
2021-11-27
346.71 KB
222
pdf.png Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dla działek 729/2, 729/3 i 779, obręb Chwaszczyno (rejon Kaszubskiej Drogi)

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowych planów Zagospodarowania przestrzennego w Gminie Żukowo.

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.) oraz art. 39 ust.1 pkt. 2-5 i ust.2, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, z późn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 729/2, 729/3 i 779, obręb Chwaszczyno, gmina Żukowo.

Wyłożenie w/w projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniach od 22 kwietnia 2021 r. do 14 maja 2021 r., w siedzibie Urzędu Gminy w Żukowie, Referat Urbanistyki i Nieruchomości, ul. Gdańska 48, 83-330 Żukowo, pokój nr 1, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej (www.bip.zukowo.pl).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. projekcie rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11 maja 2021 r. o godz. 12:00 w Centrum Zarządzania Kryzysowego w Żukowie (remiza OSP), ul. Kościerska 2A, 83-330 Żukowo. Dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona z zachowaniem reżimu sanitarnego i wszelkich środków ostrożności, zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Uwagi do w/w projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz prognozy oddziaływania na środowisko należy składać z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy:

  • w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Żukowo, ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo;
  • w formie ustnej do protokołu w Urzędzie Gminy Żukowo, ul. Gdańska 48, Żukowo, pokój nr 1;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 maja 2021 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Gminy Żukowo.

W związku z zagrożeniem epidemicznym COVID-19 zapoznanie się z formą papierową przedmiotowego projektu planu i prognozy, w siedzibie Urzędu Gminy w Żukowie jest możliwe po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby pod nr telefonu 058 355 08 21 lub 058 685 83 69.

Ogłoszenie dot. wyłożeniu projektu planu dostępne jest na stronie:
https://bip.zukowo.pl/a,81283,ogloszenie-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-zmiany-miejscowego-planu-zagospodarowania-prze.html

Projekt planu dostępny jest na stronie:
https://bip.zukowo.pl/a,81324,projekt-zmiany-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-dla-dzialek-7292-7293-i-779-obreb-c.htmlDodany
Wielkość
Pobrany
2021-04-20
616.82 KB
0
pdf.png Wszczęcie postępowania w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającago na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów mas ziemnych na działce 541/13 w Chwaszczynie POPULARNY

PobierzDodany
Wielkość
Pobrany
2021-04-09
261.2 KB
416
pdf.png Obwieszczenie Burmistrza Gminy Żukowo dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa punktu zbierania odpadów w tym zlomu oraz sprzedaży węgla przy ul. Oliwskiej 185 Chwaszczyno, gmina Żukowo POPULARNY

Pobierz

Żukowo, dnia 16.06.2020 r.

ŚR.6220.4.2020.MLF

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w związku z art. 3 ust. 1 pkt. 1 1c i 1 ld, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3  października   2008   r. o udostgpnianiu  informacj i o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 283 ze zm.)

zawiadamia

o wydaniu w dniu 16.06.2020 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa punktu zbierania odpadów w tym złomu oraz sprzedaży węgla przy ul. Oliwskiej 185 w Chwaszczynie, gmina Żukowo, realizowanego na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 524/4, 524/5, 1278/1, 1278/2 i 1278/3 obr. Chwaszczyno, gmina Żukowo (pow. ok. 1,76 ha) oraz działek o numerach ewidencyjnych: 131/3, 337/1, 337/4 obr. Dobrzewino, gmina Szemud (pow. 0,72 ha), z wniosku p. Ireneusza Nadolskiego prowadzącego dzialalność gospodarczą LILAN Ireneusz Nadolski z siedzibą w Chwaszczynie.

Od powyższej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Burmistrza Gminy Żukowo w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Z treścią decyzji, o której mowa powyżej, a także dokumentacją sprawy, w tym opiniami zainteresowane strony mogą zapoznać się w Referacie Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy w Żukowie, przy ul. Gdańskiej 52, pok. 38, tel. (58) 685 83 48, w godzinach : pn. 7:30- I 7:00, wt., śr.7:30-15:30, cz. 7:30-15:00, pt. 7:30- 14:30.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.Dodany
Wielkość
Pobrany
2020-06-16
191.37 KB
354
pdf.png Obwieszczenie ŚR.6220.4.2020.MLF z dnia 08.05.2020 r. - zawiadomienie zebraniu materiałów przed wydaniu decyzji środowiskowej w sprawie wniosku LILAN Ireneusz Nadolski z siedzibą w Chwaszczynie POPULARNY

Pobierz

 Żukowo, dnia 08.05.2020 r.

ŚR.6220.4.2020.MLF

 OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 79a ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w związku z art. 3 ust. 1 pkt. 11a, llb i 11c, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.)

zawiadamiam o wydaniu w dniu 08.05.2020 r. zawiadomienia stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: Rozbudowa punktu zbierania odpadów w tym złomu oraz sprzedaży węgla przy ul. Oliwskiej 185 Chwaszczyno, gmina Żukowo, realizowanego na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 524/4, 524/5, 1278/1, 1278/2 i 1278/3 obr. Chwaszczyno, gmina Żukowo (pow. ok. 1,76 ha) oraz działek o numerach ewidencyjnych: 131/3, 337/1, 337/4 obr. Dobrzewino, gmina Szemud (pow. ok. 0,72 ha) z wniosku p. Ireneusza Nadolskiego prowadzącego działalność gospodarczą LILAN Ireneusz Nadolski z siedzibą w Chwaszczynie, z możliwością wypowiedzenia się również co do zgłoszonych żądań w terminie 14 dni od daty opublikowania obwieszczenia.

Ponadto informuję, że można zapoznać się z aktami sprawy, w siedzibie Urzędu Gminy w Żukowie, przy ul. Gdańskiej 52 (pn. 7:30-17:00, wt., śr. 7:30-15:30, cz. 7:30-15:00, pt. 7:30-14:30) w pok. nr 38.

2020-05-08/mlfDodany
Wielkość
Pobrany
2020-05-08
341.96 KB
728
pdf.png Obwieszczenie PGW Wody Polskie z dn. 12.03.2020r., znak GD.ZUZ.421.2.34.2018.MCh POPULARNY

PobierzDodany
Wielkość
Pobrany
2020-03-19
194.92 KB
421
pdf.png Obwieszczenie Burmistrza Gminy Żukowo znak UN-PZ.6733.150.2019.LM z dnia 2.03.2020r. POPULARNY

PobierzDodany
Wielkość
Pobrany
2020-03-19
228.59 KB
383
pdf.png Obwieszczenie PGW Wody Polskie z dn. 2.12.2019r., znak GD.ZUZ.421.2.34.2018.MCh POPULARNY

PobierzDodany
Wielkość
Pobrany
2019-12-04
268.76 KB
395
pdf.png Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego nr WI-III.7820.4.2019.MKH-b z dnia 05 lipca 2019 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk-Gdańsk na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy POPULARNY

Pobierz

WOJEWODA POMORSKI

Gdańsk, dnia 5 lipca 2019 r.

WI-III.7820.4.2019.MKH-b

OBWIESZCZENIE

Wojewoda Pomorski, działając na podstawie art. 49 i art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 1d ust. $ ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1474),

PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

informację, iż na wniosek z dnia 25.01.2019 r., uzupełniony w dniu 18.06.2019 r. oraz w dniu 24.06.2019 r. i 28.06.2019 r., złożony przez Pana Sławomira Suskiego, reprezentującego Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, występującego na mocy upoważnienia udzielonego przez Zastępcę Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk — Gdańsk na odcinku Bożepole Wielkie — początek Obwodnicy Trójmiasta. Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) — węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem) — odcinek 2,

zlokalizowanej na poniżej określonych nieruchomościach gruntowych — działkach:

1.1. DZIAŁKI W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH TEREN PASA DROGOWEGO DROGI KRAJOWEJ:

woi.pomorskie, powiat kartuski, gmina ŻUKOWO, obręb 0004 Chwaszczyno:

87/1 (87), 83/9 (83/2), 83/11 (83/3), 82/1 (82), 81/3 (81), 80/4 (80/1), 119/2 (119), 139/12 (139/8), 140/2 (140), 146/21 (146/16), 146/19 (146/8), 146/17 (146/5), 150/3 (150/2), 199/7 (199/4), 199/3, 199/5 (199/2), 201/1 (201), 202/2 (202/1), 204/2, 204/4, 150/1, 156/7, 145, 151, 144, 152, 154, 143, 155/2 (155), 141/2 (141), 139/10 (139/1), 139/2, 139/3, 139/4, 139/5, 139/15 (139/6), 139/7, 121/3 (121), 76/3 (76), 77113 (77), 80/6 (80/2), 80/3, 79/23 (79/6), 79/25 (79/7), 79/27 (79/8), 79/28 (79/9), 79/18 (79/4), 79/21 (79/5), 69/1 (69), 852/1 (852), 853/1 (853), 854/1 (854), 203/1 (203), 206, 207, 208, 1232/9, 1232/10, 1232/11, 1232/12, 123217 (1232/13), 856/4, 856/3, 856/2, 856/39, 856/40, 856/8, 856/7, 856/6, 856/41, 856/42, 856/43, 856/48 (856/45), 214/4, 214/3, 215/1 (215), 219/19 (219/1), 219/21 (219/5), 219/23 (219/6), 219/17 (219/7), 220/4 (220/1), 220/2, 220/3, 12371 (1237), 998/5, 998/6. 998/7. 998/8. 998/29 (998/2), 998/33 (998/18), 998/11, 998/12, 998/13, 998/14, 1225/45, 1225/54, 1225/55, 1225/50, 1225/51, 1225/65 (1225/43), 1244/6 (1244/1), 1244/2, 1244/3, 221/1, 221/2, 222, 223/7 (2231), 223/9 (22373), 223/5, 212/2, 210/5, 205/4, 205/3, 210/1, 210/2, 212/4, 212/3, 214/2, 2131 (213), 188/1, 188/2, 188/3, 188/4, 189/5 (189/3), 1751 (175), 179/2 (179), 190/1 (190), 166/7 (166/1), 166/4 (166/2), 156/9, 156/12 (156/10), 165/2 (165), 163/3, 163/4, 163/6, 177, 163/9, 163/10, 163/11, 163/5, 163/8, 186/1 (186), 187, 142/1 (142), 148/2 (148), 194/2 (194), 149/1 (149), 158, 161, 193, 157, 153, 204/3, 189/1, 189/2, 178/2 (178), 164, 191, 163/1, 210/4, 205/1, 162, 161, 192, 159;

woj.pomorskie, powiat Gdynia, miasto GDYNIA, obręb 0027 Wielki Kack:

8/2 (8). 7/2 (7), 6/1 (6), 5, 9, 13/1 (13), 12, 213/1 (213), 214/1 (214), 208, 209, 210, 212/1 (212), 2111 (211), 2071 (207), 185, 187/1 (187), 188/1 (188), 189/1 (189), 1911 (191), 272/1 (272), 192/1 (192), 248, 3216/1 (3216), 2711 (271), 2731 (273), 263/1 (263), 264/1 (264), 246, 254/1 (254), 256/1 (256), 484/1 (484), 487/1 (487), 559, 2313 (2313), 23071 (2307), 2192/1 (2192), 2192/2 (2192), 1396/1 (1396), 1392, 1393, 1424/1 (1424), 1383/1 (1383), 1384/1 (1384), 1389, 1375, 1376, 1380, 1381/1 (1381), 1401/2 (1401), 1398/1 (1398), 1399/2 (1399), 1374, 1366, 1369, 1371/1 (1371), 1372/2 (1372), 1373/11 (1373), 866, 870, 879/1 (879), 872/1 (872), 869, 868, 871/1 (871), 612, 613, 614, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630/2 (630), 631/2 (631), 632, 633/2 (633), 634/2 (634), 646/1 (646), 647/1 (647), 3/1 (3), 1, 183, 184, 180, 181, 182, 179, 178, 245, 186, 244, 243, 247, 249/1 (249), 496/1 (496), 494, 495/1 (495), 483, 482, 485/1 (485), 476, 477, 478/1 (478), 464, 467, 468/1 (468), 465, 466, 454, 459/1 (459), 3218/1 (3218), 554, 565, 566, 568/1 (568), 555, 567, 556, 557, 558, 23051 (2305), 2306, 2216, 2217, 2218, 2290/1 (2290), 2251/1 (2251), 1391, 1394/2 (1394), 1395, 1427/1 (1427), 1430/2 (1430), 1390/1 (1390), 1421/2 (1421), 1421/3 (1421), 1409/2 (1409), 1404/2 (1404), 1405/1 (1405), 1400/2 (1400), 1402, 1386, 1387, 1385, 862/1 (862), 864/1 (864), 867, 873, 874, 860/1 (860), 861, 863, 865, 607/1 (607), 610, 645/1 (645), 644, 615/1 (615), 661/1 (661), 560, 561, 562, 563, 564, 608, 609, 611, 653/1 (653), 569/1 (569), 1388;

woj.pomorskie, powiat Gdynia, miasto GDYNIA, obręb 0014 Dąbrowa:

668/1 (668), 628/1 (628), 630/1 (630), 631, 633/1 (633), 643/1 (643), 1061/1 (1061), 689/1 (689), 692/1 (692), 693/1 (693), 694/1 (694), 697/1 (697), 1038/1 (1038), 1060, 1059, 1071, 1072/11 (1072), 1073, 1074, 1076, 1084, 1085, 1083/1 (1083), 1087/1 (1087), 1088, 1114/11 (1114), 1128/1 (1128), 1129/1 (1129), 1130, 11331 (1133), 1136, 1168/1 (1168), 2854/1 (2854), 2877/1 (2877), 2878/1 (2878), 2879/1 (2879), 2880/1 (2880), 2907/1 (2907), 2852/1 (2852). 2849/1 (2849), 2850, 3414/11 (3414), 3423/11 (3423), 3410/1 (3410), 3404/1 (3404), 3334/1 (3334), 3333/9 (33331), 3333/11 (3333/5), 3321/1 (3321), 3324, 3420, 3313, 3315, 3317, 649/1 (649), 1062, 1054/1 (1054), 1058, 1057/1 (1057), 1057/2 (1057), 1064. 1063, 1065, 1066, 1067, 1068, 1097/1 (1097), 1098, 1101, 1103, 1099/1 (1099), 1100, 1102, 1131, 1132, 1134, 1137, 1141, 1173, 1150/1 (1150), 256, 1149/1 (1149), 1172, 1174, 1161A (1161), 1162/1 (1162), 1163, 1175, 1176, 1164/1 (1164), 1166/1 (1166), 1167, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1183, 1184, 1182, 2909/1 (2909), 2910, 2911. 2912, 2940, 2944, 2942, 2943, 2938, 2939, 2937/1 (2937), 2936/1 (2936), 2941, 2844/1 (2844), 2853/1 (2853), 2851, 3425, 3426, 3427, 3424, 3323, 3422, 3419/1 (3419), 3421, 3018, 3016, 3017, 3014, 3010/1 (3010), 3015, 3012/1 (3012), 3415/1 (3415), 3009/1 (3009);

woj.pomorskie, powiat Gdynia, miasto GDYNIA, obręb 0017 Karwiny:

95, 94. 93, 92, 91, 90, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 89, 74, 76, 112, 28/1 (28), 26/1 (26), 29/2 (29), 30, 31/1 (31), 33/1 (33), 34/1 (34), 35/1 (35), 37/1 (37), 40/1 (40), 62, 5/1 (5), 128/2 (128), 127/2 (127), 119/1 (119), 118, 117, 116, 115, 114, 113, 70, 71, 72, 73, 75, 77, 78, 130, 69, 68, 63/1 (63), 4/1 (4), 6/1 (6), 7, 2/1 (2):

1.2. DZIAŁKI W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH TEREN PASA DROGOWEGO DROGI WOJEWÓDZKIEJ:

woj.pomorskie, powiat Gdynia, miasto GDYNIA, obręb 0027 Wielki Kack:

635/1 (635). 636/1 (636). 630/1 (630), 631/1 (631), 633/1 (633), 634/1 (634). 643, 615/2 (615), 661/2 (661);

woj.pomorskie, powiat Gdynia, miasto GDYNIA, obręb 0017 Karwiny:

199, 24/1 (24), 196, 203, 67, 111/1 (111), 129, 128/3 (128);

 

1.3. DZIAŁKI W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH TEREN PASA DROGOWEGO DROGI POWIATOWEJ:

woj.pomorskie, powiat kartuski, gmina ŻUKOWO, obręb 0004 Chwaszczyno:

82/2 (82), 83/13 (83/8), 81/2 (81), 81/4 (81), 80/5 (80/1), 119/1 (119), 119/3 (119), 130/2 (130), 139/13 (139/8), 140/1 (140), 140/3 (140), 146/22 (146/16), 146/26 (146/9), 146/27 (146/9), 146/24 (146/7), 146/28 (146/14), 155/1 (155), 141/1 (141), 139/9 (139/1), 139/16 (139/6), 121/2 (121), 121/44 (121), 75/1 (75), 76/2 (76), 77/2 (77), 80/7 (80/2), 79/22 (79/6), 79/24 (79/7), 79/26 (79/8), 79/11 (79/9), 79/17 (79/4), 79/20 (79/5), 189/4 (189/3), 175/2 (175), 1671 (167), 176, 179/1 (179), 190/2 (190), 166/6 (166/1), 166/3 (166/2), 156/13 (156/2), 156/3, 156/11 (156/10), 165/1 (165), 180/1 (180), 181/3 (181/1), 142/2 (142), 138/1 (138), 148/1 (148), 194/1 (194), 178/1 (178), 184, 185/4 (185/2), 183/2, 183/4 (183/1), 1230/2 (1230);

woj. pomorskie, powiat Gdynia, miasto GDYNIA, obręb 0027 Wielki Kack:

TA (7), 8/1 (8), 4, 2, 3/3 (3):

woj. pomorskie, powiat Gdynia, miasto GDYNIA, obręb 0014 Dąbrowa:

571/1 (571), 574/11 (574), 574/3 (574), 577/8 (577/2), 577/4 (577/3), 569/1 (569), 572/11 (572), 568/1 (568), 573/1 (573), 576/1 (576), 555/1 (555), 608/1 (608), 556/1 (556), 680/1 (680), 679/1 (679), 903, 658, 657, 570/1 (570), 567/1 (567), 651, 655, 652, 656, 653, 577/6 (577/1);

1.4. DZIAŁKI W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH TEREN PASA DROGOWEGO DRÓG GMINNYCH:

woj. pomorskie, powiat kartuski, gmina ŻUKOWO, obręb 0004 Chwaszczyno:

81/1 (81), 130/1 (130), 1211 (121), 74/15 (74/6), 74/13 (74/4), 75/2 (75), 76/1 (76), 77A (77), 79/10 (79/9), 79/16 (79/4), 79/14 (79/2), 79/12 (79/3), 1225/64 (1225/43), 1244/7 (1244/1), 186/2 (186), 182/1 (182), 107/3 (107/1), 185/3 (185/2), 183/3 (183/1), 1230/1 (1230), 185/1, 171 (171), 213/2 (213), 200;

woj. pomorskie, powiat Gdynia, miasto GDYNIA, obręb 0027 Wielki Kack:

214/2 (214), 20/1 (20), 23/3 (231), 23/5 (23/2), 211/2 (211), 2161 (216), 216/2 (216), 2241 (224), 2251 (225), 232/11 (232), 234/1 (234), 240/1 (240), 239/3 (239/1), 239/5 (239/2), 215/1 (215), 267/1 (267), 259/1 (259), 2299, 2297/1 (2297), 2297/2 (2297), 2297/3 (2297), 2298/1 (2298), 2295, 2253, 2254/1 (2254), 1429/1 (1429), 1415/11 (1415), 1417/A (1417), 1419/1 (1419), 1408/1 (1408), 1403/1 (1403), 1398/2 (1398), 13721 (1372), 508/1 (508), 2531 (253), 3/2 (3), 2751 (275), 249/2 (249), 266/1 (266), 258, 507/1 (507), 506/1 (506), 2571 (257), 265/1 (265), 505/1 (505), 505/2 (505), 250, 496/2 (496), 2305/2 (2305), 2300, 2301, 2290/2 (2290), 2251/2 (2251), 2252, 1394/1 (1394), 1427/2 (1427), 1430/1 (1430), 1390/2 (1390), 1420, 1421/1 (1421), 1409/1 (1409), 1404/1 (1404), 1405/2 (1405), 1405/3 (1405), 1400/1 (1400), 615/3 (615), 213/2 (213), 21, 22/1 (22), 212/2 (212), 226, 241/1, 241/2, 270/3 (270/2), 2291, 1424/2 (1424), 1401/1 (1401), 1399/1 (1399), 1423/11 (1423), 2292/11 (2292);

woj. pomorskie, powiat Gdynia, miasto GDYNIA, obręb 0014 Dąbrowa:

5S71/3 (571), 577/9 (577/2), 565/1 (565), 555/2 (555), 634/1 (634), 635/1 (635), 637/11 (637), 639/1 (639), 659/1 (659), 645, 660/1 (660), 646, 661/1 (661), 648, 640/1 (640), 640/2 (640), 662/1 (662), 668/2 (668), 615/1 (615), 628/2 (628), 630/2 (630), 633/2 (633), 642, 333310 (3333/11), 3333/7 (3333/2), 333312 (3333/5), 1095/1 (1095), 577/7 (577/11), 649/2 (649), 1097/2 (1097), 567/2 (567), 567/3 (567), 641, 644, 647, 650, 643/2 (643), 1061/2 (1061), 1087/2 (1087), 1078/1 (1078), 2854/2 (2854), 3414/2 (3414);

woj. pomorskie, powiat Gdynia, miasto GDYNIA, obręb 0017 Karwiny:

29/1 (29), 110, 128/1 (128), 127/ (127), 126, 125, 124, 123, 122, 121, 120, 119/2 (119);

Działki przeznaczone pod budowę/przebudowę sieci uzbrojenia terenu, rozbiórkę istniejących obiektów nieprzewidzianych do dalszego użytkowania, budowę/przebudowę innych dróg publicznych, budowę/przebudowę urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych oraz budowę/przebudowę zjazdów, które nie wchodzą w skład projektowanych pasów drogowych:

woj. pomorskie, powiat kartuski, gmina ŻUKOWO, obręb 0004 Chwaszczyno:

87/2 (87), 88, 89, 91, 92, 93, 86, 1260/3, 83/12 (83/3), 83/14 (83/8), 80/8 (80/1), 82/3 (82), 119/4 (119), 119/58 (119), 131/2, 130/3 (130), 129, 149/2 (149), 121/5 (121), 139/14 (139/8), 142/3 (142), 146/13, 146/29 (146/14), 136, 138/2 (138), 148/3 (148), 148/4 (148), 195, 198/1, 198/2. 146/25 (146/7), 146/31 (146/9), 199/8 (199/4), 199/6 (199/2), 150/4 (150/2), 146/18 (146/5), 146/20 (146/8), 146/23 (146/16), 128/16, 141/3 (141), 140/4 (140), 140/5 (140), 139/11 (139/1), 75/3 (75), 74/14 (74/4), 74/17 (74/6), 76/4 (76), 76/5 (76), 17/4 (77), 77/5 (77), 79/19 (79/4), 79/13 (79/3), 50, 68, 69/2 (69), 201/2 (201), 202/3 (202/1), 203/2 (203), 851, 853/2 (853), 1232/18 (1232/13), 856/49 (856/45), 215/2 (215), 219/22 (219/5), 219/24 (219/6), 219/18 (219/7), 219/10, 220/5 (220/1), 1244/4, 1225/56, 1244/5, 1225/67 (1225/43), 998/9, 998/10, 998/34 (998/18), 1225/44, 1225/36, 223/8 (223/1), 22310 (223/3), 223/6, 155/3 (155), 156/6, 156/14 (156/2), 166/5 (166/2), 167/2 (167), 180/2 (180), 174, 168, 181/4 (181/1), 173/1, 169/1, 181/2, 182/2 (182), 172, 170, 171/2 (171), 126, 113/2, 107/4 (107/1), 103/4;

woj. pomorskie, powiat Gdynia, miasto GDYNIA, obręb 0027 Wielki Kack:

72, 6/2 (6), 8/3 (8), 7/3 (7), 10, 13/2 (13), 214/3 (214), 20/2 (20), 23/6 (23/2), 211/3 (211), 207/2 (207), 216/3 (216), 193, 194, 195, 273/2 (273), 274, 192/2 (192), 191/2 (191), 271/2 (271), 190, 272/2 (272), 188/2 (188), 188/3 (188), 187/2 (187), 189/2 (189), 3216/2 (3216), 270/4 (270/2), 275/2 (275), 266/2 (266), 263/2 (263), 264/2 (264), 265/2 (265), 256/2 (256), 261, 262, 259/2 (259), 267/2 (267), 255, 254/2 (254), 257/2 (257), 252. 251. 505/3 (505), 505/4 (505), 506/2 (506), 507/2 (507), 502, 496/3 (496), 495/2 (495), 484/2 (484), 491, 492, 487/2 (487), 485/2 (485), 478/2 (478), 468/2 (468), 459/2 (459), 569/2 (569), 607/2 (607), 864/2 (864), 862/2 (862), 1398/3 (1398), 1401/3 (1401), 1403/2 (1403), 1404/3 (1404), 1408/2 (1408), 1411, 1417/2 (1417), 1418, 1419/2 (1419), 1423/2 (1423), 1426, 1428, 1429/2 (1429), 2239, 2246, 2248, 2292/2 (2292), 2293, 2297/4 (2297), 2298/2 (2298), 2296, 2323, 2302, 2192/3 (2192), 1396/2 (1396), 1383/2 (1383), 1381/2 (1381), 1377, 1373/2 (1373), 1371/2 (1371), 646/2 (646), 661/3 (661), 635/2 (635), 636/2 (636), 637, 638, 639, 640, 641, 126/1, 286, 303/2, 303/1, 242, 240/2 (240), 235, 234/2 (234), 232/2 (232), 225/2 (225), 224/2 (224), 223, 508/2 (508), 2254/2 (2254), 2294, 871/2 (871), 876, 647/2 (647);

woj. pomorskie, powiat Gdynia, miasto GDYNIA, obręb 0014 Dąbrowa:

566, 570/2 (570), 571/4 (571), 574/4 (574), 572/2 (572), 577/5 (577/3), 576/2 (576), 565/2 (565), 544, 555/3 (555), 635/2 (635), 637/2 (637), 639/2 (639), 640/3 (640), 659/2 (659), 662/2 (662), 674, 661/2 (661), 679/2 (679), 680/2 (680), 559/3, 1036, 1037, 1038/2 (1038), 691, 687, 694/2 (694), 1054/2 (1054), 1053, 1041, 560, 901, 906, 654, 1042, 1043, 1070, 1078/2 (1078), 1079, 1097/3 (1097), 697/2 (697), 581, 583, 589, 598, 599, 607, 614, 615/2 (615), 628/3 (628), 630/3 (630), 633/3 (633), 636, 638, 668/3 (668), 689/2 (689). 692/2 (692), 693/2 (693), 1057/3 (1057), 1072/2 (1072), 1075, 1080, 1081, 1082, 1083/2 (1083), 1099/2 (1099), 1114/2 (1114), 1122/2, 1123, 1124, 1128/2 (1128), 1135, 1127, 1140, 1150/2 (1150), 1149/2 (1149), 1164/2 (1164), 2907/2 (2907), 2937/2 (2937), 2897, 2936/2 (2936), 2930, 2935, 2844/2 (2844), 2853/2 (2853), 2843, 2841, 2852/2 (2852), 2827, 2845, 3415/2 (3415), 2849/2 (2849), 3414/3 (3414), 3423/2 (3423), 3404/2 (3404), 3335, 3334/2 (3334), 3322, 3321/2 (3321), 3419/2 (3419), 573/2 (573), 561, 562, 563, 564, 676, 678, 559/2, 660/2 (660), 696, 1039, 1129/2 (1129), 1161/2 (1161), 1162/2 (1162), 1168/2 (1168), 1170, 2854/3 (2854), 2869, 2909/2 (2909), 2842, 2835/1;

woj. pomorskie, powiat Gdynia, miasto GDYNIA, obręb 0017 Karwiny:

190, 200, 198, 197, 24/2 (24), 20, 19, 47, 57, 61, 65, 66, 108, 109, 111/2 (111), 102, 103, 105, 107, 98, 99, 100, 101, 97, 85, 64, 41, 44, 49, 40/2 (40), 63/2 (63), 42, 45, 34/2 (34), 35/2 (35), 37/2 (37), 31/2 (31), 33/2 (33), 43, 46, 28/2 (28), 26/2 (26), 5/2 (5), 3012/2 (3012), 6/2 (6), 2/2 (2);

Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W związku z powyższym informuję strony postępowania, właściwe organy administracji rządowej i samorządowej oraz właścicieli, zarządców i użytkowników terenów objętych inwestycją, o możliwości składania wniosków, uwag lub zastrzeżeń dotyczących przedmiotowej sprawy, a także o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji kończącej postępowanie.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku przy ul. Okopowej 21/27, w pokoju nr 353 III piętro w poniedziałek, środę i piątek w godzinach od 8:00 do 15:00, w czwartek w godzinach od 12:00 do 15:00 (we wtorek Wydział nieczynny dla interesantów) - nr tel. 58-30-77-706

z up. Wojewody Pomorskiego

Zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury

Janusz Woliński

POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSK, Wydział Infrastruktury

ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, tel.: 58 30 77 482, fax: 58 30 77 482

www.gdansk.uw.gov.pl, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Dodany
Wielkość
Pobrany
2019-07-10
1.79 MB
419
pdf.png Obwieszczenie Burmistrza Gminy Żukowo o o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chwaszczyno, obszaru ograniczonego ulicami Polną, Telewizyjną i Rewerenda. POPULARNY

PobierzDodany
Wielkość
Pobrany
2019-03-16
394.31 KB
486
pdf.png Obwieszczenie Burmistrza Gminy Żukowo zwołujące zebranie wiejskie 7.03.2019 POPULARNY

PobierzDodany
Wielkość
Pobrany
2019-02-04
110.4 KB
633
pdf.png Zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej T-Mobile Polska na terenie działki 521 w Chwaszczynie. POPULARNY

Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Żukowo o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej T-Mobile Polska na terenie działki 521 w Chwaszczynie.Dodany
Wielkość
Pobrany
2018-10-04
379 KB
547
pdf.png Wszczęcie postępowaia w sprawie masztu telefonii komórkowej T-Mobile Polska - obwieszczenie UN-PZ.6733.88.2018.AG z dnia 27.07.2018 POPULARNY

Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Żukowo nr UN-PZ.6733.88.2018.AG z dnia 27.07.2018 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu ublicznego polegającej na budowie stacji bazowej 32986 ŻUKOWO_CHWASZCZYNO T-Mobile Polska wraz z zasilaniem na wieży kratowej o wysokości 53 m na terenie działki nr 521 obręb Chwaszczyno, gmina Żukowo.Dodany
Wielkość
Pobrany
2018-08-05
233.04 KB
601
pdf.png Ogłoszenie nr UN-PZ.6722.72.2015.MMC, UN-PZ.6722.60.2015.MMC, UN-PZ.6722.68.2015.AM z dnia 28 lutego 2018r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego "Chwaszczyno Centrum". POPULARNY

Pobierz

W załaczeniu ogłoszenie nr UN-PZ.6722.72.2015.MMC, UN-PZ.6722.60.2015.MMC, UN-PZ.6722.68.2015.AM z dnia 28 lutego 2018r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: dla części wsi Barniewice w rejonie granicy z miastem Gdańsk, przebiegu Pomorskiej Kolei Metropolitalnej oraz ulicy Dębowej; dla części wsi Leźno w rejonie ulic: Alei Lipowej, Lawendowej i Brzozowej; "Chwaszczyno Centrum" dla części wsi Chwaszczyno w rejonie ulic Gdyńskiej i Oliwskiej.

Projekt planu dostępny na stronie Urzędu Gminy  Żukowo:

http://bip.zukowo.pl/Article/get/id,76232.htmlDodany
Wielkość
Pobrany
2018-03-07
515.72 KB
567
pdf.png Obwieszczenie RDOŚ-Gd-WOO.420.8.2018.AJ.2 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa drogi Warzno-Karczemki, część III" POPULARNY

PobierzDodany
Wielkość
Pobrany
2018-02-14
576.49 KB
661
pdf.png Obwieszczenie RDOŚ-Gd-WOO.4207.178.2017.AT.3 z dnia 1 lutego 2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa trasy komunikacyjnej Nowa Kielnieńska – Nowa Spacerowa w Gdańsku" POPULARNY

PobierzDodany
Wielkość
Pobrany
2018-02-09
1.32 MB
581
pdf.png Obwieszczenie RDOŚ-Gd-WOO.4207.178.2017.AT.6 z dnia 1 lutego 2018 r. dot. wystąpienia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku, Sopocie, Gdyni, Kartuzach oraz Zarządu Zlewni w Gdańsku o wyrażenie opinii co do konieczności przeprowadzeni POPULARNY

PobierzDodany
Wielkość
Pobrany
2018-02-09
485.2 KB
531
pdf.png Obwieszczenie ŚR.624.4.1.2018 z dnia 2.01.2018r. w sprawie wniosków o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków POPULARNY

Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Żukowo znak ŚR.624.4.1.2018 z dnia 2.01.2018r. informujące o możliwości składania wniosków na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych.Dodany
Wielkość
Pobrany
2018-01-02
582.07 KB
720
pdf.png OGŁOSZENIE z dnia 14.12.2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chwaszczyno, obszaru ograniczonego ulicami Polną, Telewizyjną i Rewerenda. POPULARNY

Pobierz

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 14.12.2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chwaszczyno obszaru ograniczonego ulicami Polną, Telewizyjną, Rewerenda.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.01.2018r.

Wnioski mogą być wnoszone:

- w formie pisemnej na adres urzędu Urząd Gminy Żukowo, ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo

- w formie ustnej do protokołu w Urzędzie Gminy Żukowo, ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo, pokój 21

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku, oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Treść ogłoszenia dostępna na stronie Urzędu Gminy Żukowo.

http://bip.zukowo.pl/Article/get/id,75824.htmlDodany
Wielkość
Pobrany
2017-12-14
394.57 KB
639
pdf.png Przystąpienie do sporządzenia MPZP dla części wsi Chwaszczyno pomiędzy ulicami Gdyńską i Mickiewicza, gmina Żukowo POPULARNY

Pobierz

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Żukowo w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chwaszczyno pomiędzy ulicami Gdyńską i Mickiewicza, gmina Żukowo;

Na podstwie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowianiu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1073) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1405) zawiadamiam o podjeciu przez Radę Miejską w Żukowie:

1. uchwały XXX/339/2016 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 27 listopada 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chwaszczyno pomiędzy ulicami Gdyńską i Mickiewicza, gmina Żukowo.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.12.2017r.

Wnioski mogą być wnoszone:

- w formie pisemnej na adres urzędu Urząd Gminy Żukowo, ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo

- w formie ustnej do protokołu w Urzędzie Gminy Żukowo, ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo, pokój 21

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku, oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-11-30
531.94 KB
869
pdf.png Decyzja UN-PZ.6733.109.2016.WLAG z dnia 6.10.2017r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej AERO 2 Sp. z o.o. POPULARNY

Pobierz

Decyzja UN-PZ.6733.109.2016.WLAG z dnia 6.10.2017r. o ustaleniu (zgodnie z wnioskiem) lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej AERO 2 Sp. z o.o. wraz z wykonaniem zasilania elektroenergetycznego na terenie działki nr 545/2 w miejscowości Chwaszczyno, gmina Żukowo.Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-10-08
221.46 KB
729
pdf.png Obwieszczenie UN-PZ.6722.2.2017.RW.MMC z dnia 6.09.2017r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP dla części wsi Chwaszczyno, w rejonie ulic: Oliwskiej, Gdyńskiej i Ks. Kuppera, gmina Żukowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. POPULARNY

Pobierz

Obwieszczenie UN-PZ.6722.2.2017.RW.MMC z dnia 6 września 2017 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania terenu dla części wsi Chwaszczyno, w rejonie ulic: Oliwskiej, Gdyńskiej i Ks. Kuppera, gmina Żukowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-09-06
467.53 KB
721
pdf.png Obwieszczenie ŚR.6220.52.2016.MLF z dnia 12.07.2017r. - zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji budowy ścieżek rowerowych. POPULARNY

Pobierz

Zawiadomienie ŚR.6220.52.2016.MLF z dnia 12.07.2017r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie tras (ścieżek) rowerowych o łącznej dugości 45 km, rozbudowie/przebudowie dróg o nawierzchni utwardzonej o łącznej długości 7,5 km, rozbudowie/przebudowie dróg o nawierzchni nieutwardzonej o łącznej długości 7 km oraz budowie parkingów o łącznej powierzchni ok. 0,3 ha w ramach zadania pn: "Budowa węzłów integracyjnych w Żukowie i Rębiechowie wraz z otoczeniem dla Pomorskiej Kolei Metropolitarnej, Zadanie 2: Budowa węzła integracyjnego w Żukowie wraz z otoczeniem dla Pomorskiej Kolei Metropolitarnej.Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-07-12
153.09 KB
689
pdf.png Obwieszczenie ŚR.624.2.4.2017.MLK o możliwości składania wniosków - usuwanie materiałów zawierających azbest POPULARNY

Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Żukowo o możliwości składania wniosków o dofinansowanie prac planowanych na rok 2018, związanych z usuwaniem materiałów zawierających azbest i utylizacją odpadów azbestowych, pochodzących z pokryć dachowych lub elewacji budynków, zlokalizowanych na terenie Gminy Żukowo.

O dofinansowanie mogą ubiegać się właściciele nieruchomości, którzy planują w 2018 roku usunąć pyty azbestowe z dachów lub elewacji budynków, znajdujących się na terenie Gminy Żukowo.

DO KONKURSU NIE MOGĄ BYĆ ZGŁASZANE ZADANIE ROZPOCZĘTE I ZAKOŃCZONE.

Szczegółowe informacje w załączonym obwieszczeniu.Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-06-16
465.16 KB
694
pdf.png Obwieszczenie ŚR.6220.53.2016.MLF z dnia 13.06.2017r. - postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzania OOŚ dla inwestycji budowy ścieżek rowerowych. POPULARNY

Pobierz

Obwieszczenie ŚR.6220.52.2016.MLF z dnia 13.06.2017r. w sprawie wydania postanowienia o braku potrzeby przeprowadzania postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie tras (ścieżek) rowerowych o łącznej dugości 45 km, rozbudowie/przebudowie dróg o nawierzchni utwardzonej o łącznej długości 7,5 km, rozbudowie/przebudowie dróg o nawierzchni nieutwardzonej o łącznej długości 7 km oraz budowie parkingów o łącznej powierzchni ok. 0,3 ha w ramach zadania pn: "Budowa węzłów integracyjnych w Żukowie i Rębiechowie wraz z otoczeniem dla Pomorskiej Kolei Metropolitarnej, Zadanie 2: Budowa węzła integracyjnego w Żukowie wraz z otoczeniem dla Pomorskiej Kolei Metropolitarnej.Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-06-13
211.31 KB
719
pdf.png Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chwaszczyno w rejonie jeziora Wysockiego POPULARNY

Pobierz

Burmistrz Gminy Żukowo zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską w Żukowie Uchwały XXXVI/394/2017 z dnia 7.03.2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chwaszczyno w rejonie Jeziora Wysockiego oraz o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące planu oraz prognozy:
- w formie pisemnej na adres Urząd Gminy Żukowo, ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo,
- za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
- w formie ustnej do protokołu w Urzędzie Gminy Żukowo, ul. Gdańska 48, 83-330 Żukowo, pokój nr 21,
w terminie do dnia 2 czerwca 2017 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-05-14
599.97 KB
818
pdf.png Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chwaszczyno w rejonie ulic: Sobiesława I, Świętobora i Kaszubska Droga. POPULARNY

Pobierz

Burmistrz Gminy Żukowo zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską w Żukowie Uchwały XXXVI/393/2017 z dnia 7.03.2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chwaszczyno w rejonie ulic: Sobiesława I, Świętobora i Kaszubska Droga oraz o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące planu oraz prognozy:
- w formie pisemnej na adres Urząd Gminy Żukowo, ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo,
- za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
- w formie ustnej do protokołu w Urzędzie Gminy Żukowo, ul. Gdańska 48, 83-330 Żukowo, pokój nr 21,
w terminie do dnia 2 czerwca 2017 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-05-14
300.42 KB
923