Oficjalna strona Rady Sołeckiej Chwaszczyna

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Chwaszczyno, w rejonie ulic: Żeromskiego, Świerkowa i Torfowa, gm. Żukowo

JWiercinska

Żukowo, dnia 26.10.2022 r.

OGŁOSZENIE
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Żukowo.

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) oraz art. 39 ust.1 pkt. 2-5 i ust.2, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu:

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Chwaszczyno, w rejonie ulic: Żeromskiego, Świerkowa i Torfowa;

Ponowne wyłożenie w/w projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniach od 3 listopada 2022 r. do 26 listopada 2022r., w siedzibie Urzędu Gminy w Żukowie, Referat Urbanistyki i Nieruchomości, ul. Gdańska 48, 83-330 Żukowo, pokój nr 1, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej (www.bip.zukowo.pl).

Dyskusja publiczna nad przyjętym w ww. projekcie rozwiązaniami odbędzie się w dniu:

1. 14 listopada 2022 r. o godz. 14:00; projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 134/44 oraz fragmentów działek nr 134/35, 133/47 i 133/53 w obrębie Glincz;
2. 14 listopada 2022 r. o godz. 14:30; projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Chwaszczyno, w rejonie ulic: Żeromskiego, Świerkowa i Torfowa;

w Centrum Zarządzania Kryzysowego w Żukowie (remiza OSP), ul. Kościerska 2A, 83-330 Żukowo, w sali obrad Rady Miejskiej w Żukowie.

Uwagi do w/w projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz prognozy oddziaływania na środowisko należy składać z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy:
− w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Żukowo, ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo;
− za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 grudnia 2022 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Gminy Żukowo.

Projekt planu dostępny na stronie: https://bip.zukowo.pl/a,83722,projekt-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-dla-fragmentu-wsi-chwaszczyno-w-rejonie-ul.html

BURMISTRZ GMINY ŻUKOWO
WOJCIECH KANKOWSKI

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:
1) Administratorem przekazanych danych osobowych jest Gmina Żukowo, z siedzibą w Żukowie przy ul. Gdańskiej 52.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3) Celem przetwarzania danych jest realizacja zadań związanych z procedurą sporządzenia planu miejscowego, podstawę stanowi ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
4) Dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane w ramach świadczenia usług dla administratora.
5) Nie przewiduje się przekazywania danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych.
6) Decyzje dotyczące danych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
7) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do sporządzenia i uchwalenia planu miejscowego oraz jego rewitalizacji.
8) Przysługuje Państwu prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania ich kopii, sprostowania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9) Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane