Oficjalna strona Rady Sołeckiej Chwaszczyna

Informacja o wysokości środków funduszu sołeckiego oraz niestanowiących funduszu sołeckiego dla sołectwa Chwaszczyno na 2022 rok.

JWiercinska

Wysokość środków przypadających sołectwu Chwaszczyno w ramach funduszu sołeckiego na 2022 rok wynosi 251 214,23 zł.

Warunkiem wykorzystania przypadających sołectwu środków jest złożenie Burmistrzowi Gminy Żukowo w terminie do 30 września 2021 roku wniosku uchwalonego przez zebranie wiejskie, zawierającego wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji.

Do realizacji może być przyjęty wniosek spełniający następujące warunki:

  • wskazujący przedsięwzięcia mieszczące się w zakresie zadań własnych gminy, służące poprawie warunków życia mieszkańców i zgodne ze strategią rozwoju gminy,
  • wskazujące przedsięwzięcia dotyczące obszaru sołectwa Chwaszczyno lub realizacja przedsięwzięcia poza terenem sołectwa Chwaszczyno, w przypadku wniosku wspólnie uchwalonego z innym sołectwem, na obszarze którego będzie realizacja planowanego przedsięwzięcia,
  • zawierający uzasadnienie, z którego wynika w jaki sposób realizacja danego przedsięwzięcia przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców sołectwa,
  • zawierający szacowane koszty przedsiewzięcia - w całkowitej wartości należy uwzględnić wszystkie koszty, w tym przygotowanie niezbędnej dokumentacji, nadzór budowlany, materiały, wykonawstwo.

 Przykładowe zadania możliwe do realizacji w ramach funduszu sołeckiego wraz z szacunkowym kosztem ich realizacji na rok 2022 dostępne jest pod linkiem:

http://rada.chwaszczyno.pl/katalog-pism/summary/8-wnioski/240-przykladowe-zadania-mozliwe-do-realizacji-w-ramach-funduszu-soleckiego-wraz-z-szacunkowym-kosztem-ich-realizacji-na-rok-2022

 Do wniosku należy dołączyć uchwałę zebrania wiejskiego, protokół zebrania wiejskiego oraz listę obecności.

Pismo w sprawie wysokości środków funduszu sołeckiego oraz zasad ich przyznawania dostępne jest pod linkiem:

http://rada.chwaszczyno.pl/katalog-pism/download/3-pisma-otrzymane/238-informacja-burmistrza-gminy-zukowo-o-wysokosci-srodkow-funduszu-soleckiego-dla-solectwa-chwaszczyno-na-2022-rok

 

Środki niestanowiące funduszu sołeckiegoplanowane na 2022 rok do dyspozycji sołectwa Chwaszczyno wynoszą 35 000 zł.

Podział środków następuje na posiedzeniu rady sołeckiej bez konieczności zwoływania zebrania wijeskiego. Warunkiem przyznania środków jest złożenia wniosku Burmistrzowi przez sołtys pozytywanie zaopieniowanego przez Radę Sołecką sołectwa Chwaszczyno.

Pismo w sprawie wysokości środków niestanwiących funduszu sołeckiego oraz zasad ich przyznawania dostępne jest pod linkiem:

http://rada.chwaszczyno.pl/katalog-pism/download/8-wnioski/239-informacja-o-wysokosci-srodkow-niestanowiacych-funduszu-soleckiego-planowanych-na-rok-2022-do-dyspozycji-solectwa-chwaszczyno