Oficjalna strona Rady Sołeckiej Chwaszczyna

Informacja dot. konkursu na budowę łączy światłowodowych

JWiercinska

Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosił konkurs na budowę łączy światłowodowych.W ramach konkursu operatorzy telekomunikacyjni mogą ubiegać się o dofinansowanie na budowę sieci szerokopasmowych. W ramach konkursu operatorzy telekomunikacyjni mogą ubiegać się o dofinansowanie na budowę sieci szerokopasmowych na terenach, na których dostęp do internetu jest utrudniony.
Informacja o konkursie znajduje się na stronie:
https://www.gov.pl/web/cppc/inwestycja-c111-zapewnienie-dostepu-do-bardzo-szybkiego-internetu-na-obszarach-bialych-plam-1-nabor

Lista punktów adresowych tzw. 'białych plam' jest publikowana na stronie Ministerstwa Cyfryzacji:
https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/publikacja-listy-tzw-bialych-plam---zaczynamy-kolejny-etap-budowy-sieci-szerokopasmowych

Udostępnione listy mają charakter poglądowy, orientacyjny i nie stanowią ostatecznych zbiorów tzw. „białych plam" wyznaczonych do dofinansowania ani nie należy ich też traktować jako ostatecznej informacji o szacowanych kosztach inwestycji. Dane będą aktualizowane m.in. w oparciu o informacje ze strony internetowej https://internet.gov.pl/, na której już dziś można sprawdzić i zgłosić potrzebę dostępu do internetu.

Poniżej wyeksportowana lista 1731 punktów w Chwaszczynie na dzień 8.06.2023r.

https://rada.chwaszczyno.pl/katalog-pism/summary/8-wnioski/256-lista-tzw-bialych-plam-w-dostepie-do-internetu-szerokopasmowego

Obwieszczenie Starosty Kartuskiego z dnia 30.12.2022 r. o wydaniu decyzji nr B.6740.7.7.2022.IF o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: ,,Budowa ulic Derdowskiego, Majkowskiego i Sychty w Chwaszczynie wraz z infrastrukturą techniczną''

JWiercinska

Starosta Kartuski podaje do publicznje wiadomości, że w dniu 30.12.2022r. wydał decyzję B.6747.7.7.2022.IF o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: "Budowa ulic Derdowskiego, Majkowskiego i Sychty w chwaszczynie wraz z infrastrukturą techniczną.

Decyzja do pobrania ze stroy UG Żukowo:

https://bip.zukowo.pl/a,84032,obwieszczenie-starosty-kartuskiego-z-dnia-30122022-r-o-wydaniu-decyzji-nr-b6740772022if-o-zezwoleniu.html

Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacyjnej dla budowy masztu radiokomunikacyjnego - dz. 553/1 przy ul. Bocznej w Chwaszczynie

JWiercinska

O B W I E S Z C Z E N I E nr UN-Z.6733.115.2022.AF o wydaniu decyzji Burmistrza Gminy Żukowo nr UN-Z.6733.115.2022.AF z dnia 11.01.2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej (zgodnie z wnioskiem) na budowie instalacji radiokomunikacyjnych wraz z antenowymi konstrukcjami wsporczymi, osprzętem i urządzeniami zasilającymi o nr 35337 na terenie działki nr 553/1 położonej w obrębie Chwaszczyno, gmina Żukowo

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń

JWiercinska

Fot. Wiesław Majka

Poniżej ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie uchwalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na terenie gminy Żukowo.
Link do ogłoszenia:
https://bip.zukowo.pl/a,83921,ogloszenie-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-uchwaly-w-sprawie-uchwalenia-zasad-i-warunkow-.html

Burmistrz Gminy Żukowo zawiadamia, na podstawie art. 37b ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U z 2022 r. poz. 503 z późn.zm.)  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie uchwalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na terenie gminy Żukowo. 

Wyłożenie w/w projektu uchwały odbędzie się w dniach od 22 grudnia 2022 r. do 27 stycznia 2023 r., w siedzibie Urzędu Gminy w Żukowie, Referat Urbanistyki i Nieruchomości, ul. Gdańska 48, 83-330 Żukowo, pokój nr 1, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej (
www.bip.zukowo.pl). 

Uwagi do w/w projektu uchwały należy składać z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy:
- w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Żukowo, ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo;
- w formie ustnej do protokołu w Urzędzie Gminy Żukowo, ul. Gdańska 48, Żukowo, pokój nr 1;
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 lutego 2023 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Gminy Żukowo.
W związku z zagrożeniem epidemicznym COVID-19 zapoznanie się z formą papierową przedmiotowego projektu planu i prognozy, w siedzibie Urzędu Gminy w Żukowie jest możliwe po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby pod nr telefonu 058 355 08 21 lub 058 685 83 69.

Obwieszczenie o wydaniu w dniu 14.11.2022 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu produkcyjnego na terenie nieruchomości zlokalizowanej w Chwaszczynie przy ulicy Złotej obręb Chwaszczy

JWiercinska

Obwieszczenie wydaniu w dniu 14.11.2022 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu produkcyjnego na terenie nieruchomości zlokalizowanej w Chwaszczynie przy ulicy Złotej, realizowaną na wydzielonym fragmencie działek ewidencyjnych nr: 218; 219/3; 219/8; 219/9; 219/10; 219/11; 219/12; 219/13; 219/14; 219/15; 219/16; 219/18; 219/20; 219/22; 219/24; 220/5 obręb Chwaszczyno, gmina Żukowo, powiat kartuski, z wniosku Zakład Produkcyjny GEBWELL Sp. z o. o. z siedzibą w Chwaszczynie.

Informacje dla mieszkańców Gminy Żukowo o zakupie preferencyjnym węgla kamiennego dla gospodarstw domowych

JWiercinska

Uwaga!
Prawo do zakupu preferencyjnego nie będzie przysługiwało osobom fizycznym w gospodarstwach domowych, które wcześniej zakupiły węgiel po przystępnej cenie (PGG, TAURON itp.).
Wszelkie bieżące informacje/aktualizacje w tym o możliwości złożenia wniosku o zakup preferencyjny węgla w Gminie Żukowo będą przekazywane do Państwa za pomocą strony internetowej Gminy, strony BIP zakładka WĘGIEL oraz za pośrednictwem Facebooka, a także przy wsparciu sołtysów / przewodniczących rad osiedli
 


Kto może kupić węgiel od Gminy Żukowo?
Osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego oraz zamieszkuje na terenie Gminy Żukowo.


Ile kosztuje węgiel sprzedawany przez Gminę Żukowo?
Gminy mogą sprzedawać węgiel w cenie nie wyższej niż 2000,00 zł brutto za tonę. Do tej kwoty nie wlicza się kosztów transportu surowca z miejsca zakupu do domu kupującego oraz workowania.
 
Jakie limity obowiązują na węgiel po 2000 zł?
Zgodnie z przepisami jedno gospodarstwo domowe ma prawo do zakupu po preferencyjnej cenie:

  • 1,5 tony węgla do 31 grudnia 2022
  • kolejnej 1,5 tony od 1 stycznia 2023 r. do 30 kwietnia 2023 r.

Gdzie pobrać / złożyć wniosek?
Wnioski będą dostępne od dnia 10.11.2022 r.  Osoby, które złożyły chęć zakupu węgla kamiennego na e-mail
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. otrzymają wiadomość e-mail zwrotną z wnioskiem.

 W pierwszej kolejności będą rozpatrywane wnioski mieszkańców, którzy otrzymali zawiadomienie o przyznaniu dodatku węglowego.


Jak kupić węgiel od Gminy Żukowo?

  1. Na początku należy wydrukować i wypełnić wniosek.
  2. W zależności od wybranego sposobu składania wniosków formularz wraz z załącznikami należy złożyć lub przesłać do Urzędu Gminy w  Żukowie,
  3. Urząd przyjmując wnioski będzie zwracał uwagę na dwa podstawowe kryteria: czy wnioskujący jest mieszkańcem Gminy Żukowo oraz, czy jest uprawniony do otrzymania dodatku węglowego.
  4. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, wnioskujący otrzyma zaświadczenie uprawniające go do nabycia węgla kamiennego.
  5. Wraz z otrzymanym zaświadczeniem będzie musiał udać się na skład węgla, gdzie zostanie odebrany węgiel.
  6. Odbiór węgla ze składu odbywać się będzie transportem we własnym zakresie lub zamawiając taką usługę w składzie.

Link do pytań i odpowiedzi na stronie rządowej.

https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/pytania-i-odpowiedzi-do-ustawy-o-zakupie-preferencyjnym-paliwa-stalego-dla-gospodarstw-domowych

 

Linki do bip-u oraz strony Gminy Żukowo.

https://bip.zukowo.pl/m,2413,wegiel.html

https://www.zukowo.pl/Informacje_dla_mieszkancow_Gminy_Zukowo_o_zakupie_preferencyjnym_wegla_kamiennego_dla_gospodarstw_domowych,10,7412#sub_mid

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chwaszczyno, w rejonie ulic: Gdyńskiej, Kochanowskiego i Derdowskiego, gmina Żukowo

JWiercinska

Burmistrz Gminy Żukowo zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską w Żukowie uchwały nr XIV/174/2019 z dnia 22 października 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chwaszczyno, w rejonie ulic: Gdyńskiej, Kochanowskiego i Derdowskiego,

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski mogą być wnoszone:
− w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Żukowo,ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo.
− za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
w terminie do dnia 18 listopada 2022 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Chwaszczyno, w rejonie ulic: Żeromskiego, Świerkowa i Torfowa, gm. Żukowo

JWiercinska

Żukowo, dnia 26.10.2022 r.

OGŁOSZENIE
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Żukowo.

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) oraz art. 39 ust.1 pkt. 2-5 i ust.2, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu:

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Chwaszczyno, w rejonie ulic: Żeromskiego, Świerkowa i Torfowa;

Ponowne wyłożenie w/w projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniach od 3 listopada 2022 r. do 26 listopada 2022r., w siedzibie Urzędu Gminy w Żukowie, Referat Urbanistyki i Nieruchomości, ul. Gdańska 48, 83-330 Żukowo, pokój nr 1, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej (www.bip.zukowo.pl).

Dyskusja publiczna nad przyjętym w ww. projekcie rozwiązaniami odbędzie się w dniu:

1. 14 listopada 2022 r. o godz. 14:00; projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 134/44 oraz fragmentów działek nr 134/35, 133/47 i 133/53 w obrębie Glincz;
2. 14 listopada 2022 r. o godz. 14:30; projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Chwaszczyno, w rejonie ulic: Żeromskiego, Świerkowa i Torfowa;

w Centrum Zarządzania Kryzysowego w Żukowie (remiza OSP), ul. Kościerska 2A, 83-330 Żukowo, w sali obrad Rady Miejskiej w Żukowie.

Uwagi do w/w projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz prognozy oddziaływania na środowisko należy składać z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy:
− w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Żukowo, ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo;
− za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 grudnia 2022 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Gminy Żukowo.

Projekt planu dostępny na stronie: https://bip.zukowo.pl/a,83722,projekt-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-dla-fragmentu-wsi-chwaszczyno-w-rejonie-ul.html

BURMISTRZ GMINY ŻUKOWO
WOJCIECH KANKOWSKI

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:
1) Administratorem przekazanych danych osobowych jest Gmina Żukowo, z siedzibą w Żukowie przy ul. Gdańskiej 52.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3) Celem przetwarzania danych jest realizacja zadań związanych z procedurą sporządzenia planu miejscowego, podstawę stanowi ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
4) Dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane w ramach świadczenia usług dla administratora.
5) Nie przewiduje się przekazywania danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych.
6) Decyzje dotyczące danych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
7) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do sporządzenia i uchwalenia planu miejscowego oraz jego rewitalizacji.
8) Przysługuje Państwu prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania ich kopii, sprostowania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9) Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane

Fundusz sołecki na 2023 rok

JWiercinska
 
 
Burmistrz Gminy Żukowo informuje, iż wysokość środków stanowiących fundusz sołecki dla sołectwa Chwaszczyno na 2023 rok wynosi 283 427,86 zł. Warunkiem wykorzystania przypadających sołectwu środków jest złożenie przez sołtysa Burmistrzowi Gminy Żukowo, w terminie do 30 września 2022r. wniosku uchwalonego przez zebranie wiejskie, zawierającego wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji.

Pismo Burmistrza Gminy Żukowo informujące o przyznanej kwocie funduszu:
http://rada.chwaszczyno.pl/katalog-pism/download/8-wnioski/244-fundusz-solecki-2023
Przykładowe zadania możliwe do realizacji z funduszu sołeckiego wraz z orientacyjnym kosztem realizacji:
http://rada.chwaszczyno.pl/katalog-pism/download/8-wnioski/245-szacunkowy-cennik-zadan-do-funduszu-soleckiego-2023

Aby zgłosić przedsięwzięcie do wspólnego wniosku sołtysa i rady sołeckiej należy do dnia 11 września na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. przesłać propozycję zadania wraz z uzasadnieniem.

Najbliższe posiedzenie rady sołeckiej odbędzie się we wtorek 13 września 2022 r. o godz. 19.00 w Strefie Kultury w Chwaszczynie, przy ul. Żeromskiego 9, na którym zostaną przedyskutowane propozycje do funduszu sołeckiego na rok 2023 r. Zapraszamy organizacje, wszystkich wnioskodawców, przedstawicieli grup mieszkańców którzy złożyli wnioski oraz osoby zainteresowane do udziału w dyskusji na temat podziału środków.
Zebranie wiejskie dotyczące podziału środków funduszu sołeckiego na przyszły rok odbędzie się w czwartek 22 września 2022 r. o godz. 18.00 w Strefie Kultury w Chwaszczynie, przy ul. Żeromskiego 9.


                                                                      
                                                                 Aleksandra Nosel
                                                        sołtys sołectwa Chwaszczyno