Oficjalna strona Rady Sołeckiej Chwaszczyna
Przegląd Przegląd Szukaj Szukaj Do góry Do góry
Katalog dokumentów Rady Sołeckiej Chwaszczyna
Kategoria: Wnioski
Sortuj wg:
Domyślnie | Nazwy | Autor | Daty | Wyświetleń
 
Plików:
pdf.png Przykładowe zadania możliwe do realizacji w ramach funduszu sołeckiego wraz z szacunkowym kosztem ich realizacji na rok 2022. POPULARNY

PobierzDodany
Wielkość
Pobrany
2021-08-17
961.87 KB
205
pdf.png Informacja o wysokości środków niestanowiących funduszu sołeckiego planowanych na rok 2022 do dyspozycji sołectwa Chwaszczyno.

PobierzDodany
Wielkość
Pobrany
2021-08-17
81.31 KB
75
pdf.png Sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej za 2020 rok POPULARNY

PobierzDodany
Wielkość
Pobrany
2021-03-29
5.82 MB
406
pdf.png Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla centrum Chwaszczyna oraz dla części wsi Chwaszczyno, obszaru ograniczonego ulicami Polną, Telewizyjną i Rewerenda. POPULARNY

Pobierz

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowych planów Zagospodarowania przestrzennego w Gminie Żukowo.

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.) oraz art. 39 ust.1 pJrt. 2-J i ust.2, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, z późn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:

 • projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chwaszczyno Centrum" dla części wsi Chwaszczyno w rejonie ulic Gdyńskiej i Oliwskiej;
 • projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chwaszczyno, obszaru ograniczonego ulicami Polną, Telewizyjną i Rewerenda;

Wyłożenie w/w projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko  odbędzie  się  w dniach  od  3 lipca  2020  r.  do  24  lipca  2020  r.,  w siedzibie Urzędu Gminy w Żukowie, Rcferat Urbanistyki  i Nieruchomości, ul. Gdańska 48, 83-  330 Żukowo, pokój nr 1, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej (www.bip.zukowo.pl).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. projcktach rozwiązaniami odbędzie się w dniach:

 • 14 lipca 2020 o godz. 10:00; MPZP "Chwaszczyno Centrum" dla części wsi Chwaszczynorejonie ulic Gdyńskiej i Oliwskiej,
 • 14 lipca 2020 r. o 12:00; MPZP dla części wsi Chwaszczyno, obszaru ograniczone go ulicami Polną, Telewizyjną i Rewerenda;

w Centrum Zarządzania Kryzysowego w Żukowie (remiza OSP), ul. Kościerska 2A, 83-330 Żukowo. Uwagi do w/w projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzeiuiego oraz prognoz oddziaływania na środowisko należy składać z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy:

 • w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Żukowo, ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo;
 • w formie ustnej do protokołu w Urzędzie Gminy Żukowo, ul. Gdańska 48, Żukowo, pokój nr 1;
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07 sierpnia 2020 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Gminy Żukowo.

W związku z zagroźeniem epidemicznym COVID- 19 zapoznanie się z formą. papierową przedmiotowego projektu planu i prognozy, w siedzibie Urzędu Gminy w Żukowie jest możliwe po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby pod nr telefonu 058 685 83 69Dodany
Wielkość
Pobrany
2020-07-03
616.82 KB
162
pdf.png Ogłoszenie nr UN-PZ.6722.119.2017.MW z dnia 5.12.2019 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chwaszczyno, obszaru ograniczonego ulicami Polną, Telewizyjną i Rewerenda POPULARNY

Pobierz

Ogłoszenie nr UN-PZ.6722.119.2017.MW z dnia 5.12.2019 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chwaszczyno, obszaru ograniczonego ulicami Polną, Telewizyjną i Rewerenda.Dodany
Wielkość
Pobrany
2019-12-30
571.32 KB
239
pdf.png Wnioski przedstawicieli sołectwa Chwaszczyno w sprawie rozpoczętej procedury opracowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz prognozy oddziaływania na środowisko na terenie Chwaszczyna POPULARNY

Pobierz

                                                                           

 

dotyczy: wniosków dotyczących rozpoczętej procedury opracowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz prognozy oddziaływania na środowisko na terenie Chwaszczyna

W odpowiedzi na ogłoszenie dnia 29.09.2019r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz prognozy oddziaływania na środowisko na terenie Chwaszczyna jako przedstawiciele sołectwa Chwaszczyno wnosimy o uwzględnienie poniższych wniosków:

 1. W zakresie uchwały nr L/616/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chwaszczyno w rejonie ulic Gdyńskiej i Leśnej:

- poszerzenie ul. Podleśnej na całym jej przebiegu do szerokości min. 8m,

- poszerzenie ul. Leśnej na całym jej przebiegu do szerokości min. 12 m.

 1. W zakresie uchwały Nr LV/710/2018 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno-zachodniej części wsi Chwaszczyno zmienionej uchwałą nr LVI/732/2018 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 25 września 2018 r.:

W rejonie ul. Rewerenda:

- poszerzenie ul. Rewerenda na całym przebiegu do szerokości min. 10 m,

- poszerzenie ul. Polnej na całym przebiegu do szerokości min. 10 m,

- połączenie ul. Wiczlińskiej z ul. Rewerenda,

- uwzględnienie nowego przebiegu ul. Rewerenda na odcinku w kierunku Wiczlina, obecna droga jest wąska, kręta oraz z dużym nachylenie terenu co uniemożliwia przejazd szczególnie w okresie jesienno-zimowym,

- poszerzenie ul. Zbożowej na odcinku od. ul. Polnej do połączenia z projektowaną ul. Nowa Rdestowa,

- zarezerwowanie terenu przy ul. Polnej w celu lokalizacji stacji podnoszenia ciśnienia wody pitnej,

W rejonie osiedla Dargaczewo:

- ograniczenie terenu tylko pod zabudowę jednorodzinną wolnostojącą,

- budynki mieszkalne jednorodzinne projektowane w nawiązaniu do tradycyjnych form zabudowy dla tego rejonu,

- wysokość zabudowy mieszkaniowej w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN) do 9 m,

- w zakresie elementów środowiska kulturowego:

 • zachowanie strefy o wysokich walorach przyrodniczych (łąki od końca ulicy Węglowej do granic Chwaszczyna),
 • zachowanie terenu siedlisk chronionych (żurawie),
 • reaktywowanie cieku wodnego -rzeczki na łąkach,

- w zakresie komunikacji:

 • zmniejszenie ruchu lub uniemożliwienie ruchu ul. Nałkowskiej przez ul. Węglową,
 • wytyczenie przebiegu ul. Tuwima tak aby połączyć drogę z ul. Nałkowskiej,
 • rozważenie możliwości połączenia osiedla Dargaczewo z planowaną do budowy ul. Nowa Rdestowa,

- w zakresie infrastruktury:

 • obszar wymagający rozbudowy infrastruktury technicznej,
 • planowana przebudowy systemu elektroenergetycznego – zmiana zasilania naziemnego na podziemne.

 1. W zakresie uchwały Nr LV/711/2018 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno-wschodniej części wsi Chwaszczyno:

- z terenów ozn. 2  IJ,P,MN — tereny zabudowy usługowej, rzemiosła, składów
i magazynów oraz terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz z terenów ozn. 3U,P,MN,MW — tereny zabudowy usługowej, rzemiosła, składów i magazynów oraz terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i mieszkaniowej wielorodzinnej (objętych dotychczasowym planem miejscowym — Uchwała nr XLV/750/2006 Rady Miejskiej
w Zukowie z dnia 20 lipca 2006r. )
usunąć zapis dopuszczający lokalizację zabudowy produkcyjnej tuż przy terenach mieszkaniowych gdzie nie przewidziano nawet pasa zieleni izolacyjnej, który oddzielałby produkcje od terenów MN.

Przy obecnym stanie zagospodarowania tego terenu, gdzie dominuje zabudowa mieszkaniowa, pozostawienie możliwości zabudowy produkcyjnej powoduje

nadal będzie powodować ogromne konflikty sąsiedzkie i burzyć ład przestrzenny oraz narażać mieszkańców  na negatywne oddziaływanie choćby w zakresie hałasu, czystości powietrza czy komunikacji drogowej.

Jednocześnie wnioskujemy o precyzyjne zapisy w MPZP, niewymagające dodatkowej  interpretacji m.in. w zakresie wysokości zabudowy, zabudowy towarzyszącej, uciążliwości w związku z daną działalnością usługową i jej oddziaływania na sąsiednie działki, niezależny dojazd do terenów usługowych, zakazujący korzystanie z dróg ulic Złotej
i Szafirowej oraz sprecyzowanie katalogu usług mogących znajdować' się na dotychczasowych terenach U,P,MN oraz U,P,MN,MW — co w przyszłości uchroni potencjalnych inwestorów oraz mieszkańców przed niechcianym konfliktem.

 1. W zakresie uchwały nr LVI/731/2018 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 25 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chwaszczyno w rejonie ulic Ceynowy i Oliwskiej:

- ustalenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla działki 521 położonej w Chwaszczynie przeznaczenia pod budownictwo jednorodzinne lub usługowe,

- poszerzenie drogi gminnej oznaczonej numerem ewidencyjnym 492 do szerokości min. 8m,

- poszerzenie działki drogowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 536/1 będącej połączeniem ul. Prusa z ul. Oliwską do szerokości min. 10 m, z uwzględnieniem wskazanej działki drogowej jako drogi publicznej (gminnej),

- zabezpieczenie połączenia ul. Ceynowy poprzez wytyczenie przejazdu przez działkę oznaczoną numerem 1028/3, z uwzględnieniem wskazanej działki drogowej jako drogi publicznej (gminnej).

Z wyrazami szacunku

Sołtys sołectwa Chwaszczyno Aleksandra Nosel

Radny Rady Miejskiej w Żukowie Jacek Fopke

Radna Rady Miejskiej w Żukowie Jolanta WiercińskaDodany
Wielkość
Pobrany
2019-09-20
904.83 KB
233
pdf.png Obwieszczenie dot. rozprawy otwartej dla lokalnego społeczeństwa wsi Chwaszczyno - 15 pażdziernika br., godz. 11.00, budynek OSP ŻUKOWO POPULARNY

Pobierz

URZĄD GMINY ŻUKOWO

83-330 ŻUKOWO

ul. Gdańska 52

Żukowo, dnia 17.09.2019 r.

SR.6220.31.2018.MLF

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 89 § 1 i art. 91 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 36 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.), Burmistrz Gminy Żukowo

zawiadamia

że w dniu 15 października 2019 r. (wtorek) o godzinie  11.00 budynku  Ochotniczej Straży Pożarnej w Zukowie, przy  ul.  Kościerskiej  2A,  przeprowadzona  zostanie  rozprawa otwarta dla lokalnego społeczeństwa wsi Chwaszczyno, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla  przedsięwzięcia  polegającego  na  przetwarzaniu odpadów drewnopochodnych (trociny i pył z mdf), w ramach  działalności  stolarni  powstającej na terenie działek o numerach: 217/2; 217/3; 217/4, 217/5, 217/6; 217/7; 217/8, 217/9, 217/10 w miejscowości Chwaszczyno, gmina Żukowo, realizowanego na działkach numerach:  217/2  i 217/3 w miejscowości Chwaszczyno, gmina Żukowo, której Inwestorem jest  FOGE  Stanisław Cudny z siedzibą w Lęczycach, na które serdecznie Państwa zapraszamy.

Z up. Burmistrz

Sabina Makurat

KIEROWNIK REFERATU

ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

2019-09-17/m1fDodany
Wielkość
Pobrany
2019-09-17
474.14 KB
227
pdf.png Wnioski do budżetu gminy Żukowo na rok 2020 POPULARNY

Pobierz

dotyczy: wniosku do budżetu Gminy Żukowo na 2020 rok

Działając jako przedstawiciele sołectwa Chwaszczyno zwracamy się z wnioskiem o ujęcie w budżecie Gminy Żukowo na rok 2020  następujących inwestycji i prac. Pogrubioną czcionką oznaczyliśmy inwestycje  priorytetowe, których realizacja w naszej ocenie jest konieczna w jak najkrótszym czasie.

Równocześnie chcielibyśmy podziękować za trwające i już zrealizowane inwestycje w Chwaszczynie w bieżącym roku, które faktycznie odpowiadają na zgłaszane potrzeby i oczekiwania mieszkańców sołectwa. Liczymy na dalszą konstruktywna współpracę przy realizowanych projektach i szybkie zrealizowanie zaplanowanych prac.

Inwestycje wodno-kanalizacyjne:

 1. Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z budową stacji podnoszącej ciśnienie przy
  ul. Polnej oraz modernizacja istniejącego wodociągu wzdłuż ulicy Oliwskiej do Kaszubskiej Drogi -  szacowany koszt inwestycji 3 000 000 zł;
 2. Przygotowanie dokumentacji projektowej ujmowania i odprowadzania wód opadowych na obszarze całego Chwaszczyna – 50 000 zł;
 3. Wykonanie kanalizacji deszczowej zakończenia ul. Sarnowskiego – szacunkowy koszt 30 000 zł,
 4. Dokończenie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej dla północno - zachodniej części Chwaszczyna - szacunkowy koszt 50 000 zł;
 5. Przygotowanie projektu rozbudowy kanalizacji sanitarnej ulic: Kaszubska Droga, Chopina, Wieniawskiego, Moniuszki, Szymanowskiego - etap I oraz przygotowanie projektu rozbudowy kanalizacji sanitarnej ulic: Jarzębinowa, Klonowa, Brzozowa, Wrzosowa, Kaszubska Droga - etap II – łączny szacunkowy koszt 100 000 zł;
 6. Przygotowanie projektu kontynuacji kanalizacji sanitarnej ul. Tuchomskiej/Dobrzewińskiej
  na odcinku ok. 500 m – szacunkowy koszt 30 000 zł;
 7. Przygotowanie projektu kontynuacji kanalizacji sanitarnej ul. Makuszyńskiego na odcinku ok. 500 m – szacunkowy koszt 20 000 zł;
 8. Przygotowanie projektu kontynuacji kanalizacji sanitarnej ul. Leśnej na odcinku ok. 300 m – szacunkowy koszt 20 000 zł;
 9. Wykonanie studni głębinowej na potrzeby nawadniania stadionu piłkarskiego przy ul. Węglowej
  w Chwaszczynie – 50 000 zł.
 10. Podjęcie działań w celu zorganizowania publicznej toalety w centrum Chwaszczyna – szacunkowy koszt 70 000 zł.

Inwestycje oświatowe:

 1. Wykonanie koncepcji rozbudowy szkoły podstawowej w Chwaszczynie – szacunkowy koszt 20 000 zł;
 2. Remont dachu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Chwaszczynie - szacunkowy koszt 100 000 zł;
 3. Kontynuacja realizacji adaptacji strychu w Szkole Podstawowej w Chwaszczynie – szacunkowy koszt 150 000 zł.

Inwestycje drogowe:

 1. Zaprojektowanie i wybudowanie zbiornika retencyjnego na wodę opadową przy
  ul. Żeromskiego – szacunkowy koszt – 1 000 000 zł;
 2. Zaprojektowanie sąsiednich ulic w kontynuacji w rejonie ul. Żeromskiego –– szacunkowy koszt 100 000 zł,
 3. Kontynuacja budowy ulicy Słowackiego – szacunkowy koszt 600 000 zł;
 4. Zaprojektowanie i rozpoczęcie budowy ulic Derdowskiego, ks. Sychty, Majkowskiego – szacunkowy koszt 100 000 zł;
 5. Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Chwaszczyno poprzez zakup
  i montaż płyt YOMB lub wykonanie utwardzenia w innej dostępnej technologii,
  w szczególności utwardzenie ulic: Jeziornej, Kaszubskiej Drogi, Mickiewicza (dokończenie ulicy), Polna, Przemysława, Sambora I, Sobiesława I, Rewerenda, Szafirową – łączny szacunkowy koszt utwardzenia każdego z odcinków o długości ok. 200 m – szacunkowy koszt 700 000 zł;
 6. Wymiana płyt YOMB na ul. Nad Jeziorem na terenie sołectwa Nowy Świat od granicy z sołectwem Chwaszczyno – szacunkowy koszt 30 000 zł;
 7. Wymiana płyt YOMB na odcinku do progu zwalniającego (ok. 70m) na ul. Kaszubska Droga przy stacji diagnostycznej – szacunkowy koszt 10 000 zł;
 8. Zaprojektowanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Gdyńskiej, Leśnej i Tuchomskiej – szacunkowy koszt 30 000 zł;
 9. Przygotowanie projektu organizacji ruchu wraz z realizacją w rejonie Lisich Błot - szacunkowy koszt 10 000 zł;
 10. Przygotowanie projektu organizacji ruchu wraz z realizacją w rejonie ul. Mickiewicza, Żeromskiego, Sieniewicza - szacunkowy koszt 10 000 zł;
 11. Przebudowa parkingu przy szkole z przeznaczeniem na miejsce dla osoby niepełnosprawnej – szacunkowy koszt 20 000 zł;
 12. Realizacja budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Mickiewicza oraz odcinka leśnego w kierunku Barniewic zgodnie z przygotowaną koncepcją - szacunkowy koszt 700 000 zł;
 13. Modernizacja drogi łączącej Chwaszczyno z Tuchomiem i Baninem w kontynuacji ul. Mickiewicza – odcinek leśny nadleśnictwa Kolbudy – szacunkowy koszt 100 000 zł;
 14. Zaprojektowanie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Sobiesława I – szacunkowy koszt 70 000 zł;
 15. Realizacja parkingu gminnego (ok. 10 miejsc parkingowych) przy skrzyżowaniu ulic Gdyńskiej/Polnej - szacunkowy koszt 20 000 zł;
 16. Realizacja tymczasowego parkingu gminnego przy ul. Wiejskiej na terenie po byłym przedszkolu - szacunkowy koszt 10 000 zł;
 17. Budowa chodników wzdłuż ulic: Wiejskiej, Polnej do przecięcia z ul. Nowa Rdestowa (projektowana) – szacunkowy koszt 200 000 zł;
 18. Zawarcie umowy z Pocztą Polską S.A. na dzierżawę gruntu w celu wykonania miejsc parkingowych wzdłuż ul. Ceynowy oraz budowa tych miejsc parkingowych – szacunkowy koszt 30 000 zł;

Inwestycje oświetleniowe

 1. Kontynuacja rozpoczętych odcinków realizacji oświetlenia, w szczególności:
  Bursztynowa, Jeziorna, Leśna, Leśmiana/Asnyka, os. Józefin, Polna, Rewerenda, Szafirowa, Tuchomska po min. 5 szt. na każdym z wymienionym odcinków – szacunkowy koszt 320 000 zł;
 2. Zaprojektowanie i wykonanie nowego oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Mickiewicza – odcinek kościół/szkoła – szacunkowy koszt 70 000 zł;
 3. Zakup nowego zestawu oświetlenia świątecznego do udekorowania lamp w centrum – szacunkowy koszt 15 000 zł;
 4. Montaż punktów oświetleniowych w ramach umowy współpracy z firmą Energa-Oświetlenie S.A. na wskazanych ulicach: Ceynowy – 1 szt., Podleśna – 3 szt., Sobiesława I – 3 szt.,
 5. Montaż punktów oświetleniowych na placu zabaw przy ul. Jeziornej- 2 szt. oraz na działce za Strefą Kultury 4 szt.

Inwestycje w zakresie przestrzeni publicznej i kultury

 1. Zagospodarowanie terenu przylegającego do budynku Strefy Kultury przy ul. Żeromskiego w zakresie utwardzenia terenu pod scenę oraz ciągów pieszych – szacunkowy koszt 100 000 zł;
 2. Realizacja programu aktywności kulturalnej w Strefie Kultury przez Ośrodek Kultury i Sportu oraz Bibliotekę Samorządową – szacunkowy koszt 50 000 zł;
 3. Zakup i montaż klimatyzatora w sali lustrzanej w Strefie Kultury– szacunkowy koszt 45 000 zł;
 4. Doposażenie istniejących placów zabaw - szacunkowy koszt 50 000 zł;
 5. Zakup i montaż na terenie sołectwa 2 wiat przystankowych: obsługa przewozu uczniów szkoły podstawowej na terenie sołectwa - szacunkowy koszt 9 000 zł;
 6. Wynajem toalety przenośnej TOI-TOI na sezon letni na placach zabaw oraz przy jeziorze Wysockim – szacunkowy koszt 5 000 zł.

Inwestycje w zakresie bezpieczeństwa

 1. Zaprojektowanie i montaż progów zwalniających min. 5 progów zwalniających – szacunkowy koszt 22 500 zł;
 2. Zakup i montaż 2 kamer monitoringu na terenie sołectwa Chwaszczyno – szacunkowy koszt 11 000 zł;

Ponadto zwracamy się z prośbą o:

 1. Podjęcie współpracy w celu zaprojektowania i wybudowania nowego węzła integracyjnego PKM Osowa-Północ (przy ul. Kielnieńskiej).
 2. Kontynuację utwardzania dróg lokalnych w ramach ‘Programu płytowego’.
 3. Kontynuację współpracy z Energa w celu zlikwidowania naziemnej sieci elektrycznej wzdłuż
  ul. Mickiewicza od kościoła do szkoły w Chwaszczynie.
 4. Podjęcie współpracy z ZDW w sprawie rozwiązania problemu zalewania posesji przy ul. Oliwskiej (na przeciw wyjazdu z ul. Telesfora/Teodora).
 5. Podjęcie współpracy z GDDKiA, Starostwem Powiatowym w Kartuzach oraz PGW Wody Polskie
  w zakresie udrożnienie i modernizacji rowu biegnącego przy ul. Gdyńskiej do Strugi Chwaszczyńskiej.
 6. Zawiązanie współpracy z miastem Gdańsk w celu realizacji ścieżki rowerowej na trasie PKM Gdańsk Osowa – Nowy Świat – Sobiesława I – Mickiewicza.
 7. Kontynuacja działań w celu rozwoju gminnej komunikacji publicznej w kierunku utworzenia dla mieszkańców Chwaszczyna połączeń bezpośrednich z przystankiem PKM Gdańsk Osowa. Zorganizowanie lokalnej komunikacji autobusowej w oparciu o drogi gminne, w szczególności
  ul. Mickiewicza, Kaszubska Droga, Polna, Rewerenda, Sambora I, Sobiesława I w połączeniu z PKM Osowa.
 8. Podjęcie działań w celu odtworzenia przebiegu połączenia ulic Leśnej z Sobiesława I poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego.
 9. Podjęcie działań w celu poszerzenia ul. Kasztanowej.
 10. Kontynuacja ustawiania nowych oraz wymiany zniszczonych ulicowskazów.
 11. Wspieranie działań w celu budowy sieci światłowodowej na terenie całej miejscowości Chwaszczyno.
 12. Podjęcie działań w celu opracowania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
  w   rejonie   działek dla działek 704/40 oraz 704/41 w Chwaszczynie.
 13. Podjęcie działań w celu wdrożenia na terenie gminy Żukowo rozwiązań zawartych
  w ustawie dotyczącej ochrony krajobrazu w kierunku unormowania zagadnień związanych
  z umieszczaniem reklam w miejscach ogólnodostępnych.
 14. Finalizację działań w celu zagospodarowania działek gminnych na terenie sołectwa Chwaszczyno
  w kierunku kulturalno- rekreacyjno- sportowym.
 15. Wsparcie Zrzeszenia Kaszubsko- Pomorskiego Oddział w Chwaszczynie oraz parafii chwaszczyńskiej
  w wydaniu monografii wsi i parafii Chwaszczyno.
 16. Zabezpieczenie środków na bieżące utrzymanie dróg w szczególności min. 1 x rok usunięcie piasku
  z wszystkich utwardzonych odcinków dróg w Chwaszczynie (w tym utwardzonych płytami YOMB) oraz przycięcie wrastających drzew i krzewów wzdłuż dróg gminnych.
 17. Włączenie w akcji zima odśnieżania chodników wzdłuż dróg gminnych w centrum Chwaszczyna.
 18. Regularne wykaszanie poboczy głównych dróg w sołectwie zgodnie z ustaloną klasyfikacją dróg.
 19. Realizacja bieżących prac w zakresie należytego utrzymania roślinności na terenach gminnych,
  w szczególności nawożenie oraz pielenie min. 1 raz w miesiącu terenów przy obelisku, siłowni pod chmurką, na rondzie w ilości min. 30h miesięcznie.
 20. Podjęcie działań zmierzających do przygotowania koncepcji/projektu wykonania kanalizacji sanitarnej terenów graniczących z  jeziorem Wysockim, w tym osiedla Józefin.
 21. W ramach opracowywanych planów miejscowych zabezpieczenie w opracowywanej dokumentacji poszerzenia działek drogowych: Leśnej, Sambora I, Podleśna, Prusa, Przemysława, Rewerenda, Wiczlińska (i jej połączenie z ul. Rewerenda), Warcisława I.
 22. Budowa studni chłonnych w celu ujęcia wód opadowych z zalewanych odcinków dróg: ul. Przemysława, ul. Spacerowa.
 23. Realizacja odprowadzenia wód opadowych systemem kanalizacji otwartej/częściowo zamkniętej
  w następujących miejscach: ul. Polna przy placu zabaw, Wieniawskiego.
 24. Umocnienie skarpy wzdłuż części ul. Spacerowej za pomocą płyt MEBA.
 25. Wycinkę karpin przy ulica Szczęśliwej w ilości 13 sztuk.
 26. Zorganizowanie i zapewnienie regularnego, cotygodniowego sprzątania centrum sołectwa w promieniu 200 metrów od ronda.

Ponadto chcielibyśmy poinformować o naszych bieżących działaniach na terenie sołectwa:

Wzorem ubiegłego roku zamierzamy uczcić rocznicę odzyskania niepodległości w dniu 11 listopada uroczystą mszą świętą oraz oddaniem hołdu poległym mieszkańcom pod obeliskiem w centrum Chwaszczyna.

Na początku 2020 roku włączymy się również w organizację imprezy biegowej ‘Chwaszczyno Biega’ pod patronatem największej imprezy biegowej na Kaszubach – ‘Kaszuby Biegają’.

 

Z wyrazami szacunku

Sołtys sołectwa Chwaszczyno Aleksandra Nosel

Radny Rady Miejskiej w Żukowie Jacek Fopke

Radna Rady Miejskiej w Żukowie Jolanta Wiercińska

Do wiadomości:

Przewodniczący Rady Miejskiej Witold Szmidtke,

Kierownicy właściwych referatów urzędu.Dodany
Wielkość
Pobrany
2019-09-16
1.82 MB
243
pdf.png Budowa studni głębinowej nr 2A na terenie działki 560/0 w Chwaszczynie - postanowienie RDOŚ-Gd-WOO-420.99.2018.IBA.12 POPULARNY

Pobierz

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 18 czerwca 2019r., znak RDOŚ-Gd-WOO-420.99.2018.IBA.12 dotyczące inwestycji budowy studni głębinowej nr 2A na terenie działki 560/6 w Chwaszczynie w sprawie wydania postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.Dodany
Wielkość
Pobrany
2019-06-27
361.78 KB
246
pdf.png Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy ul. Jeziornej w Chwaszczynie POPULARNY

PobierzDodany
Wielkość
Pobrany
2018-09-28
528.22 KB
401
pdf.png Informacja Okregowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kartuzach POPULARNY

PobierzDodany
Wielkość
Pobrany
2018-08-26
238.13 KB
381
pdf.png Postanowienie RDOŚ-Gd-WOO.4207.178.2017.MBC.AT.14 z dnia 9.08.2018r. dot. odwieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla inwestycji "Budowa trasy komunikacyjnej Nowa Kielnieńska - Nowa Spacerowa w Gdańsku" POPULARNY

PobierzDodany
Wielkość
Pobrany
2018-08-26
484.99 KB
387
pdf.png Propozycja podziału środków funduszu sołeckiego na rok 2019.

1 Wykonanie dokumentacji, zakup oraz ułożenie płyt yomb proporcjonalnie na proporcjonalnie na wskazane ulice w Chwaszczynie: Jeziorna - dokończenie ulicy, Kaszubska Droga, Polna, Przemysława - dokończenie ulicy, Sambora I, Sobiesława I,Rewerenda, Zofii, Żeromskiego oraz wszelkie koszty związane z realizacją przedsięwzięcia. 80 000,00 zł
2 Zaprojektowanie i utwardzenie w technologii asfaltowej odcinka ul. Mickiewicza w Chwaszczynie, w kontynuacji za ul. Słowackiego oraz wszelkie koszty związane z realizacją przedsięwzięcia. 30 000,00 zł
3 Budowa chodnika wzdłuż ul. Norwida w Chwaszczynie w technologii kostki betonowej oraz wszelkie koszty zwiazane z realizacją przedsięwzięcia. 15 000,00 zł
4 Budowa 2 progów zwalniające w technologii kostki betonowej, zlokalizowanych w okolicach placów zabaw oraz wszelkie koszty związane z realizacją przedsięwzięcia. 7 000,00 zł
5 Realizacja 1 placu zabaw przy ul. Węglowej oraz doposażenie istniejących placów zabaw przy ul. Polnej/Dąbrówki oraz przy ul. Jeziornej w Chwaszczynie oraz poniesienie wszelkich kosztów związanych z budową oraz modernizacją placów zabaw. 40 000,00 zł
6 Przygotowanie koncepcji terenu wypoczynkowo-rekreacyjnego wraz z projektem wykonawczym zlokalizowanego przy ul. Norwida w Chwaszczynie (za Strefą Kultury). 5 000,00 zł
7 Zakup mundurów bojowych do prowadzenia przez Ochotniczą Straż Pożarną w Chwaszczynie akcji ratowniczych i gaśniczych. 14 800,00 zł
8 Zakup 1 szt. kamery monitoringu. 5 500,00 zł
9 Wynajęcie min. 5 atrakcji dla dzieci podczas organizacji festynu z okazji Dnia Dziecka na terenie ZSPiPG w Chwaszczynie.  6 000,00 zł
10 Organizacja X Festynu Kaszubskiego na terenie sołectwa Chwaszczyno albo sołectwa Tuchom, w szczególności wynajem sceny, oprawy muzycznej oraz wszystkie koszty związane z realizacja tego przedsięwzięcia. 5 000,00 zł
11 Organizacja min. 3 wydarzeń lokalnych na terenie sołectwa Chwaszczyno o charakterze edukacyjnym i kulturalnym w szczególności zakup albo przygotowanie poczęstunku, wynajecie dodatkowych atrakcji dla dzieci, wynajęcie toalety TOI-TOI oraz wszystkie koszty związane z realizacją przedsięwzięcia.   5 000,00 zł
12 Organizacja 2 turniejów piłkarskich. 4 000,00 zł
13 Zakup 10 stojaków rowerowych do ustawienia w 3 lokalizacjach na terenie Chwaszczyna, w szczególności plac zabaw Polna/Dąbrówki, centrum w pobliży obelisku oraz przy Strefie Kultury. 4 500,00 zł
14 Zakup 2 ławek ozdobnych w komplecie ze śmietnikami, zakup 4 ławek betonowych 6 000,00 zł
15 Zagospodarowanie terenów zielonych w centrum Chwaszczyna. 1 397,98 zł
  RAZEM 229 197,98 zł


Dodany
Wielkość
Pobrany
2018-08-23
0
0
pdf.png Obwieszczenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego DROŚ-G.7440.1.5.2018 z dnia 14.08.2018 r. POPULARNY

Pobierz

Obwieszczenia URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO DROŚ-G.7440.1.5.2018 z dnia 14.08.2018 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia „Dodatku nr 3 do projektu robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno – inżynierskich dla przedsięwzięcia: „Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Bożepole Wielkie – początek Obwodnicy Trójmiasta. Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) – węzeł Gdynia Wileki Kack (z węzłem) odcinek 2", gmina Żukowo, pow. kartuski, gmina M. Gdynia, pow. Gdynia, woj. pomorskie.Dodany
Wielkość
Pobrany
2018-08-16
379.03 KB
436
pdf.png Patronat Honorowy Burmistrza Gminy Żukowo POPULARNY

PobierzDodany
Wielkość
Pobrany
2018-04-24
382 KB
437
pdf.png Patronat Honorowy Marszałka Województwa Pomorskiego POPULARNY

PobierzDodany
Wielkość
Pobrany
2018-04-24
623.63 KB
454
pdf.png Sieć światłowodowa - podział na etapy POPULARNY

PobierzDodany
Wielkość
Pobrany
2018-03-19
1.29 MB
406
pdf.png Szcunkowe koszty realizacji przykładowych zadań finansowanych ze srodków funduszu sołeckiego POPULARNY

Pobierz

W załaczeniu przygotowany przez Urząd Gminy w Żukowie wykaz przykładowych zadań, które mogą być realizowane ze środków funduszu sołeckiego wraz z orientacyjnym kosztem realizacji.Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-07-27
2.55 MB
590
pdf.png Wniosek przedstawicieli sołectwa Chwaszczyno dot. ujęcie inwestycji w budżecie Gminy Żukowo na rok 2017 POPULARNY

Pobierz

                                                                                   Chwaszczyno, 15.09.2016 r.

 

Szanowny Pan
Wojciech Kankowski

Burmistrz Gminy Żukowo

dotyczy: wniosku do budżetu Gminy Żukowo na 2017 rok

Działając jako przedstawiciele sołectwa Chwaszczyno zwracamy się wnioskiem o ujęcie
w budżecie Gminy Żukowo na rok 2017 następujących inwestycji i prac. Pogrubioną czcionką oznaczyliśmy inwestycje priorytetowe, których realizacja w naszej ocenie jest konieczna w jak najkrótszym czasie.


 

 

Inwestycje wodno-kanalizacyjne:

 1. Modernizacja instalacji wodociągowej w zakresie budowy hali filtrów, modernizacja istniejącego wodociągu wzdłuż ulic Oliwska, Gdyńska, Polna, Rewerenda oraz budowa zbiorników retencyjnych na terenie sołectwa Chwaszczyno– szacowany koszt inwestycji 2 500 000 zł;
  1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Chwaszczynie - rejon ulic: Żeromskiego, Jana Pawła II, Asnyka, Staffa Gałczyńskiego, Brzechwy, Leśmiana – uporządkowanie gospodarki ściekowej – szacunkowy koszt 1 600 000 zł;
 2. Modernizacja istniejącej kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe
  do jez. Wysockiego – dotyczy wykonania odcinka kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Sambora I
  do kanału „Odpływ z jeziora Wysockiego” – szacunkowy koszt 160 000 zł wg dokumentacji projektowej;
 3. Dokończenie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej dla północno - zachodniej części Chwaszczyna - szacunkowy koszt 50 000 zł;
 4. Przygotowanie projektu rozbudowy kanalizacji sanitarnej ulic: Kaszubska Droga, Chopina, Wieniawskiego, Moniuszki, Szymanowskiego, - etap I oraz przygotowanie projektu rozbudowy kanalizacji sanitarnej ulic: Jarzębinowa, Klonowa, Brzozowa, Wrzosowa, Kaszubska Droga - etap II – łączny szacunkowy koszt 100 000 zł;
 5. Przygotowanie projektu kontynuacji kanalizacji sanitarnej ul. Tuchomskiej/Dobrzewińskiej
  na odcinku ok. 500 m – szacunkowy koszt 30 000 zł;
 6. Przygotowanie projektu kontynuacji kanalizacji sanitarnej ul. Makuszyńskiego na odcinku ok. 500 m – szacunkowy koszt 20 000 zł;
 7. Przygotowanie projektu kontynuacji kanalizacji sanitarnej ul. Leśnej na odcinku ok. 300 m – szacunkowy koszt 20 000 zł;

Inwestycje oświatowe:

 1. Modernizacja podłóg w najstarszej części szkoły oraz remont dachu sali gimnastycznej
  w Zespole Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Chwaszczynie - szacunkowy koszt 150 000 zł;
 2. Rozpoczęcie inwestycji w zakresie termomodernizacji budynku szkoły przy ul. Mickiewicza
  w Chwaszczynie wraz z uwzględnieniem adaptacji strychu;

Inwestycje drogowe:

 1. Kontynuacja budowy ul. Mickiewicza wraz z infrastrukturą towarzyszącą (kanał technologiczny, oświetlenie uliczne, zatoka autobusowa na wysokości szkoły, miejsca parkingowe, stojaki rowerowe, tereny zielone) – szacunkowy koszt – 700 000;
 2. Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Chwaszczyno poprzez zakup
  i montaż płyt yomb lub wykonanie utwardzenia w innej dostępnej technologii,
  w szczególności utwardzenie ulic: Jeziornej, Kaszubskiej Drogi, Mickiewicza, Polna, Sambora I, Sobiesława I, Szafirowej, Rewerenda, Żeromskiego – łączny szacunkowy koszt utwardzenia każdego z odcinków o długości ok. 200 m (z wyjątkiem ul. Mickiewicza o długości 300 m) - 685 000 zł;
 3. Kompleksowe utwardzenie w technologii asfaltowej ulicy Tuchomskiej/Prusa (ok. 200 m) – szacunkowy koszt – 70 000 zł;
 4. Realizacja parkingu gminnego (ok. 10 miejsc parkingowych) przy skrzyżowaniu ulic Gdyńskiej oraz Polnej - szacunkowy koszt 10 000;
 5. Rozpoczęcie budowy ulic Sienkiewicza, Słowackiego, Gałczyńskiego, Żeromskiego, Norwida – 500 000 zł;
 6. Dołożenie brakującego rzędu 1 płyty wzdłuż utwardzonego odcinka ul. Sambora I – szacunkowy koszt 10 000;
 7. Poprawa ułożenia oraz zakup i ułożenie płyt yomb na utwardzonym odcinku ul. Wąskiej (dz. nr 313) – szacunkowy koszt 30 000;

Inwestycje oświetleniowe

 1. Kontynuacja rozpoczętych odcinków realizacji oświetlenia, w szczególności
  ul. Kaszubska Droga, Rewerenda, Sobiesława I/Przemysława, Leśmiana/Asnyka, Tuchomska, Spacerowej/Zacisznej oraz rozpoczęcie realizacji ul. Leśnej oraz Polnej w ilości min. 5 lamp na każdym z wymienionym odcinków – szacunkowy koszt 200 000 zł;
 2. Montaż punktów oświetleniowych w ramach umowy współpracy z firmą Energa-Operator S.A. na wskazanych ulicach: Nałkowskiej – 3szt., Podleśna – 3 szt., Mickiewicza na odcinku od nr 63 do nr 107 – 5 szt., Telewizyjna – 5 szt.
 3. Ponowne wykorzystanie demontowanych lamp z ulicy Mickiewicza od nr 1 do nr 27 w celu uzupełnienie oświetlenia ulicy Mickiewicza na odcinku od nr 63 do ul. Sobiesława I.
 1. Zakup nowego zestawu oświetlenia świątecznego do udekorowania lamp w centrum – szacunkowy koszt – 5 000 zł;

Inwestycje w zakresie przestrzeni publicznej

 1. Kontynuacja budowy Wiejskiego Domu Kultury wraz z wyposażeniem - szacunkowy koszt 1 000 000 zł;
 2. Renowacja zabytkowych kapliczek przy zbiegu ulic Gdyńskiej/Wiejskiej oraz       Lisiej/Dobrzewińskiej - szacunkowy koszt 40 000 zł;
 3. Doposażenie istniejących placów zabaw - szacunkowy koszt 30 000 zł;
 4. Zakup i montaż na terenie sołectwa 3 wiat przystankowych: obsługa przewozu uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum na terenie sołectwa - szacunkowy koszt 13 500 zł;
 5. Zakup i montaż na terenie sołectwa ławek w ilości min. 2 szt.- szacunkowy koszt
  – 1 100 zł;

Inwestycje w zakresie bezpieczeństwa

 1. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP Chwaszczyno – 550 000 zł;
 2. Zakup i montaż 2 kamer monitoringu na terenie sołectwa Chwaszczyno – szacunkowy koszt 10 000 zł;

Ponadto zwracamy się z prośbą o:

 1. Wspieranie realizacji przez GDDKiA chodnika z Chwaszczyna do Tuchomia, w tym zabezpieczenie możliwości korzystania z niego przez rowerzystów.
 2. Finalizację działań w celu zagospodarowania działek gminnych na terenie sołectwa Chwaszczyno
  w kierunku kulturalno- rekreacyjno- sportowym.
 3. Kontynuację działań zmierzających do przygotowania dokumentacji projektowej ścieżek rowerowych na terenie sołectwa Chwaszczyno       w ramach rozbudowy infrastruktury od przystanków PKM oraz węzła Chwaszczyno OMT/Trasa Kaszubska.
 4. Zawiązanie współpracy z miastem Gdańsk w celu realizacji ścieżki rowerowej na trasie PKM Gdańsk Osowa – Nowy Świat – Sobiesława I – Mickiewicza.
 5. Podjęcia działania w celu rozwoju gminnej komunikacji publicznej w kierunku utworzenia dla mieszkańców Chwaszczyna połączeń bezpośrednich z przystankiem PKM.
 6. Podjęcie działań w celu wdrożenia na terenie gminy Żukowo rozwiązań zawartych
  w ustawie dotyczącej ochrony krajobrazu w kierunku unormowania zagadnień związanych
  z umieszczaniem reklam w miejscach ogólnodostępnych.
 7. Podjęcie działań w celu poprawy ułożenia płyt na drodze łączącej Chwaszczyno
  z Tuchomiem i Baninem wzdłuż ul. Sobiesława I – odcinek leśny nadleśnictwa Kolbudy.
 8. Zabezpieczenie środków na bieżące utrzymanie dróg w szczególności min. 1 x rok usunięcie piasku z wszystkich utwardzonych odcinków dróg w Chwaszczynie oraz przycięcie wrastających drzew
  i krzewów wzdłuż dróg gminnych.
 1. Włączenie w akcji zima odśnieżania chodników wzdłuż dróg gminnych w centrum Chwaszczyna.
 2. Regularne wykaszanie poboczy głównych dróg w sołectwie (wymienionych w pkt. 2 inwestycji drogowych)
 3. Realizacja bieżących prac w zakresie należytego utrzymania roślinności na terenach gminnych, w szczególności nawożenie oraz pielenie min. 1 raz w miesiącu terenów przy obelisku, siłowni pod chmurką, na rondzie.
 4. Podjęcie działań zmierzających do przygotowania koncepcji rozbudowy szkoły
  przy ul. Mickiewicza w Chwaszczynie.
 5. Podjęcie działań zmierzających do przygotowania koncepcji/projektu wykonania kanalizacji sanitarnej terenów graniczących z jeziorem Wysockim, w tym osiedla Józefin.
 6. Zakończenie działań zmierzających do uregulowania odpływu wód deszczowych z kierunku sołectwa Nowy Świat w kierunku jeziora Wysockiego, ze względu na zalewanie drogi gminnej przez zlokalizowany odpływ wody deszczowej ze skarpy przy ul. Nad jeziorem.
 7. Dokończenie prac dotyczących wytyczenia prawidłowego przebiegu ulic Sambora I oraz Podleśnej oraz podjęcie starań w zakresie poszerzenia wskazanych dróg.
 8. Nabycie prawa własności do działek drogowych ulic Dobrzewińskiej oraz Lisiej.
 9. Rozważenie możliwości budowy studni chłonnych w celu ujęcia wód opadowych z zalewanych odcinków dróg: Abrahama, skrzyżowanie ulicy Mickiewicza i Derdowskiego oraz Mickiewicza
  i Kochanowskiego.
 10. Zorganizowanie i zapewnienie regularnego, cotygodniowego sprzątania centrum sołectwa w promieniu 200 metrów od ronda.
 11. Podjęcie działań w celu zabudowy otwartych rowów melioracyjnych biegnących wzdłuż ulicy Polnej i Gdyńskiej.
 12. Podjęcie działań w celu zorganizowania publicznej toalety w centrum Chwaszczyna.

Ponadto chcielibyśmy poinformować o naszych bieżących działaniach na terenie sołectwa:

 1. Wzorem ubiegłego roku zamierzamy uczcić rocznicę odzyskania niepodległości w dniu 11 listopada uroczystą mszą świętą oraz oddaniem hołdu poległym mieszkańcom pod obeliskiem w centrum Chwaszczyna.
 2. Na początku 2017 roku włączymy się również w organizację imprezy biegowej ‘Chwaszczyno Biega’ pod patronatem największej imprezy biegowej na Kaszubach – ‘Kaszuby Biegają’.
 3. Jesteśmy w trakcie opracowywania koncepcji nowego zagospodarowania ronda w Chwaszczynie. Liczymy na wsparcie w uzgodnieniu z właściwymi organami oraz realizacji powstającego projektu.

Z wyrazami szacunku

 1. Sołtys sołectwa Chwaszczyno

Jolanta Wiercińska……………………………

 1. Radni Rady Miejskiej w Żukowie:

Jacek Fopke…………………………………..

Mirosław Nowak………………………….….

Do wiadomości:

 1. Przewodniczący Rady Miejskiej Witold Szmidtke,
 2. Kierownicy właściwych referatów urzędu.


Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-09-16
2.27 MB
670
pdf.png Wniosek o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na 2015r. 16.09.2014 POPULARNY

PobierzDodany
Wielkość
Pobrany
2015-04-12
54.4 KB
1 164
pdf.png Wniosek o uchylenie uchwały nr V/32/2015 POPULARNY

Pobierz

Wniosek o uchylenie uchwały nr V/32/2015 RM w Żukowie z dnia 30.01.2015r. dot. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Tuchom, w rejonie ul. Gdyńskiej oraz fragmentu wsi Chwaszczyno, w rejonie ul. Leśnej.Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-03-20
1.27 MB
1 719
pdf.png Wniosek o przeprowadzenie konsultacji POPULARNY

Pobierz

Przedmiotem konsultacji ma być rozbudowa zakładu górniczego "Borowiec" oraz zebranie opinii na temat planowanej rozbudowy.Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-03-20
486.73 KB
1 674