Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przetwarzaniu odpadów drewnopochodnych (trociny i pył z MDF) - ul. Oliwskiej 48 H w Chwaszczynie

Soltys

Żukowo, dnia 17.07.2019 r.

ŚR.6220.31.2018.MLF

                   OBWIESZCZENIE

 Na podstawie art. 33 ust. 1, art. 34, art. 35, art. 37, art. 75 ust. 1 pkt. 4 i art 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.)

                          zawiadamiam

o możliwości zapoznania się z treścią raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przetwarzaniu odpadów drewnopochodnych (trociny i pył z MDF), w ramach działalności stolarni powstającej na terenie działek o numerach: 217/1; 217/2; 217/3; 217/4; 217/5; 217/6; 217/7; 23 7/8; 217/9; 217/10 w miejscowości Chwaszczyno przy ul. Oliwskiej 48 H, skradania uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnej 1ub elektronicznej, w terminie 30 dni od daty publikacji i niniejszego Obwieszczenia.

Przedmiotowe postępowanie administracyjne zostało podjęte z chwilą przedłożenia przez Inwestora raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Uwagi i wnioski należy składać w tutejszym Urzędzie, w godzinach pracy Urzędu Gminy w Żukowie.

Kompleksowa dokumentacja dotycząca postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji, przechowywana jest w pokoju numer 38 Urzędu Gminy w Żukowie, przy ul. Gdańskiej 52 i dostępna do wglądu, dla wszystkich zainteresowanych, w godzinach pracy tutejszego Urzędu (pn., śr. 7:30-15:30. wt. 7:30-17:00, cz. 7:30-15:00, pt. 7:30-14:30).

Dodatkowo na stronie internetowej www.zukowo.pl w Biuletynie Informacji Publicznej w Publicznym wykazie informacji o ochronie środowiska w 2019 rok, zamieszczone zostało obwieszczenie Burmistrza Gminy Żukowo wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz rozpatrzeniu uwag i wniosków jest Burmistrz Gminy Żukowo.

Stosowna decyzja wydana zostanie po uprzednim uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kartuzach oraz Państwowe Gospodarstwo Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gdańsku.

Jednocześnie Burmistrz Gminy Żukowo działając na podstawie art. 77 w/w ustawy w związku z § 3 ust. 1 pkt 80 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) wystąpił pismem z dnia 17.07.2019 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kartuzach oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gdańsku w sprawie wydania uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia oraz opinii w postępowaniu o wydanie decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach.

2019-07-16/MLF '

 

Karty informacyjne przedsięwzięcia oraz treść obwieszczenia dostępne jest na stronie:

https://bip.zukowo.pl/a,76975,sr6220312018mlf-wniosek-o-wydanie-decyzji-o-srodowiskowych-uwarunkowaniach-dla-planowanego-przedsiew.html