Oficjalna strona Rady Sołeckiej Chwaszczyna

Zebranie Wiejskie - 7 marca 2019r. godz. 18.00 Strefa Kultury w Chwaszczynie

Michał Witt

zebranie-wiejskie-chwaszczyno

W związku z uchwałą Nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów, rad sołeckich oraz rad osiedli na terenie Gminy Żukowo, zgodnie z § 12 ust. 2 uchwały nr XLV111/586/2014 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 22 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Chwaszczyno

Burmistrz Gminy Żukowo

ZWOŁUJE

ZEBRANIE WIEJSKIE

SPRAWOZDAWCZO — WYBORCZE

SOŁECTWA CHWASZCZYNO
które odbędzie się dnia 7 marca 2019r. o godz. 18.00

w Strefie Kultury w Chwaszczynie

PORZĄDEK ZEBRANIA

 1. Otwarcie Zebrania Wiejskiego.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wybór protokolanta.
 4. Wybór Przewodniczącego Zebrania Wiejskiego.
 5. Złożenie przez Sołtysa sprawozdania z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres całej kadencji, w tym za rok 2018.
 6. Wybór komisji skrutacyjnej.
 7. Zgłaszanie kandydatów na Sołtysa.
 8. Głosowanie tajne i wybór Sołtysa.
 9. Ogłoszenie wyników wyboru Sołtysa.
 10. Podanie informacji o liczbie członków Rady Sołeckiej.
 11. Zgłaszanie kandydatów do Rady Sołeckiej.
 12. Głosowanie tajne i wybór Rady Sołeckiej.
 13. Ogłoszenie wyników wyborów do Rady Sołeckiej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Sołtysa do gospodarowania środkami pieniężnymi przeznaczonymi dla Sołectwa w budżecie Gminy, po uzyskaniu opinii Rady Sołeckiej (zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 3 Statutu Sołectwa Chwaszczyno).
 15. Wolne wnioski i zapytania.
 16. Zakończenie zebrania.

                                                           BURMISTRZ

                                                        /-/ Wojciech Kankowski