Podział środków funduszu sołeckiego na 2019r.

Soltys

Sołtys sołectwa Chwaszczyno zwołuje Zebranie Wiejskie, które odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2018 r. o godz. 18.00 w Strefie Kultury przy ul. Żeromskiego 9 w Chwaszczynie. Tematem zebrania będzie podział środków funduszu sołeckiego na rok 2019. Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkich mieszkańców Chwaszczyna.

                                                          znak

Na podstawie § 9 ust. 1 pkt 1 uchwały nr XLVIII/586/2014 Rady miejskiej w Żukowie z dnia 22 sierpnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Chwaszczyno, zwołuję

ZEBRANIE WIEJSKIE

które odbędzie się w dniu
   30 sierpnia 2018r. o godz. 18.00

w Strefie Kultury przy ul. Żeromskiego 9
w Chwaszczynie

w sprawie podziału srodków funduszu sołeckiego.

 Porządek obrad:

1. Otwarcie Zebrania Wiejskiego.

2. Stwierdzenie liczby mieszkańców uczestniczących w Zebraniu Wiejskim na podstawie listy obecności.

3. Wybór protokolanta.

4. Przedstawienie proponowanego porządku obrad przez Sołtysa.

5. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad przez Zebranie Wiejskie.

6. Przedstawienie propozycji wniosku o zmianę podziału środków funduszu sołeckiego na rok 2018.

7. Dyskusja nad wnioskiem o zmianę podziału środków funduszu sołeckiego na rok 2018.

8. Głosowanie nad wnioskiem o zmianę podziału środków funduszu sołeckiego na rok 2018.

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o zmianę podziału przyznanych środków z funduszu sołeckiego na 2018 rok.

10. Przedstawienie propozycji wniosków o podziału środków funduszu sołeckiego na 2019 rok.

11. Dyskusja nad wnioskami o podziału środków funduszu sołeckiego na rok 2019.

12. Głosowanie nad wnioskami o podział środków z funduszu sołeckiego na 2019 rok.

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o podział przyznanych środków z funduszu sołeckiego na 2019 rok.

14. Sprawy różne.

15. Zakończenie obrad.

                                                                                                                                                                soltys podpis

 

 Propozycja podziału środków funduszu sołeckiego na rok 2019:

 http://radasolecka.pl/katalog-pism/wnioski/download/8-wnioski/203-propozycja-podzialu-srodkow-funduszu-soleckiego-na-rok-2019