Oficjalna strona Rady Sołeckiej Chwaszczyna

Zebranie wiejskie Sołectwa Chwaszczyno - 6 marca 2018r. godz. 18.00

Soltys

Sołtys sołectwa Chwaszczyno zwołuje Zebranie Wiejskie, które odbędzie się w dniu 6 marca 2018 r. o godz. 18.00 w Strefie Kultury przy ul. Żeromskiego 9 w Chwaszczynie. Na zebraniu Sołtys złoży sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za rok 2017. Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkich mieszkańców Chwaszczyna.

                                                          znak

Na podstawie § 9 ust. 1 pkt 1 uchwały nr XLVIII/586/2014 Rady miejskiej w Żukowie z dnia 22 sierpnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Chwaszczyno, zwołuję

ZEBRANIE WIEJSKIE

które odbędzie się w dniu
   6 marca 2018r. o godz. 18.00

w Strefie Kultury przy ul. Żeromskiego 9
w Chwaszczynie

celem złożenia przez Sołtysa sprawozdania z działalności Sołtysa
i Rady Sołeckiej za rok 2017.

 Porządek obrad:

1. Otwarcie Zebrania Wiejskiego.

2. Stwierdzenie liczby mieszkańców uczestniczących w Zebraniu Wiejskim na podstawie listy obecności.

3. Wybór protokolanta.

4. Przedstawienie proponowanego porządku obrad przez Sołtysa.

5. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad przez Zebranie Wiejskie.

6. Złożenie przez Sołtysa sprawozdania z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2017 rok.

7. Dyskusja nad sprawozdaniem Sołtysa i Rady Sołeckiej.

8. Przyjęcie sprawozdania.

9. Przedstawienie propozycji wniosku o zmianę uchwały dotyczącej podziału środków funduszu sołeckiego na 2018 rok.

10. Głosowanie w sprawie zmiany podziału środków z funduszu sołeckiego na 2018 rok.

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o zmianę podziału przyznanych środków z funduszu sołeckiego na 2018 rok.

12. Sprawy różne.

13. Zakończenie obrad.

                                                                                                                                                                soltys podpis