Oficjalna strona Rady Sołeckiej Chwaszczyna

Obwieszczenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chwaszczyno

Soltys

Burmistrz Gminy Żukowo informuje o wywieszeniu w Urzędzie Gminy Żukowo obwieszczenia o wyłożeniu do publicznego wglądu następujących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Żukowo:


 1. Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chwaszczyno w rejonie Jeziora Wysockiego;
  2.    Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chwaszczyno pomiędzy ulicami Gdyńską i Mickiewicza, gmina Żukowo;
 2. Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chwaszczyno, obszaru ograniczonego ulicami Polną, Telewizyjną i Rewerenda

wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie w/w projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniach od 26 lipca do 23 sierpnia 2019 r., w siedzibie Urzędu Gminy w Żukowie, Referat Urbanistyki i Nieruchomości, ul. Gdańska 48, 83-330 Żukowo, pokój nr 1, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej (www.bip.zukowo.pl).
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. projektach rozwiązaniami odbędzie się w dniach:

 1. dla projektu planu rejonie Jeziora Wysockiego - 22 sierpnia 2019r. o godz. 12:00;
 2. dla projektu planu w rejonie pomiędzy ulicami Gdyńską i Mickiewicza - 21 sierpnia 2019r. o godz. 11:00;
 3. dla projektu planu części wsi Chwaszczyno, obszaru ograniczonego ulicami Polną, Telewizyjną i Rewerenda - - 21 sierpnia 2019r. o godz. 12:00;

w siedzibie Urzędu Gminy w Żukowie, ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo, w sali nr 10 (sala konferencyjna).

Uwagi do w/w projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz prognoz oddziaływania na środowisko należy składać z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy: - -

- w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Żukowo, ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo;

- w formie ustnej do protokołu w Urzędzie Gminy Żukowo, ul. Gdańska 48, Żukowo, pokój nr 1;

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o który m mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 września 2019 r. Organem właściwym do jest Burmistrz Gminy Żukowo.

Szczegółowe informacje oraz projekty planów będą dostępne są na stronie:

https://bip.zukowo.pl/a,78686,projekt-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-dla-czesci-wsi-chwaszczyno-obszaru-ogranic.html

https://bip.zukowo.pl/a,78685,projekt-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-dla-czesci-wsi-chwaszczyno-w-rejonie-jezio.html

https://bip.zukowo.pl/a,78684,projekt-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-dla-czesci-wsi-chwaszczyno-pomiedzy-ulicam.html

Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przetwarzaniu odpadów drewnopochodnych (trociny i pył z MDF) - ul. Oliwskiej 48 H w Chwaszczynie

Soltys

Żukowo, dnia 17.07.2019 r.

ŚR.6220.31.2018.MLF

                   OBWIESZCZENIE

 Na podstawie art. 33 ust. 1, art. 34, art. 35, art. 37, art. 75 ust. 1 pkt. 4 i art 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.)

                          zawiadamiam

o możliwości zapoznania się z treścią raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przetwarzaniu odpadów drewnopochodnych (trociny i pył z MDF), w ramach działalności stolarni powstającej na terenie działek o numerach: 217/1; 217/2; 217/3; 217/4; 217/5; 217/6; 217/7; 23 7/8; 217/9; 217/10 w miejscowości Chwaszczyno przy ul. Oliwskiej 48 H, skradania uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnej 1ub elektronicznej, w terminie 30 dni od daty publikacji i niniejszego Obwieszczenia.

Przedmiotowe postępowanie administracyjne zostało podjęte z chwilą przedłożenia przez Inwestora raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Uwagi i wnioski należy składać w tutejszym Urzędzie, w godzinach pracy Urzędu Gminy w Żukowie.

Kompleksowa dokumentacja dotycząca postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji, przechowywana jest w pokoju numer 38 Urzędu Gminy w Żukowie, przy ul. Gdańskiej 52 i dostępna do wglądu, dla wszystkich zainteresowanych, w godzinach pracy tutejszego Urzędu (pn., śr. 7:30-15:30. wt. 7:30-17:00, cz. 7:30-15:00, pt. 7:30-14:30).

Dodatkowo na stronie internetowej www.zukowo.pl w Biuletynie Informacji Publicznej w Publicznym wykazie informacji o ochronie środowiska w 2019 rok, zamieszczone zostało obwieszczenie Burmistrza Gminy Żukowo wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz rozpatrzeniu uwag i wniosków jest Burmistrz Gminy Żukowo.

Stosowna decyzja wydana zostanie po uprzednim uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kartuzach oraz Państwowe Gospodarstwo Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gdańsku.

Jednocześnie Burmistrz Gminy Żukowo działając na podstawie art. 77 w/w ustawy w związku z § 3 ust. 1 pkt 80 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) wystąpił pismem z dnia 17.07.2019 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kartuzach oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gdańsku w sprawie wydania uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia oraz opinii w postępowaniu o wydanie decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach.

2019-07-16/MLF '

 

Karty informacyjne przedsięwzięcia oraz treść obwieszczenia dostępne jest na stronie:

https://bip.zukowo.pl/a,76975,sr6220312018mlf-wniosek-o-wydanie-decyzji-o-srodowiskowych-uwarunkowaniach-dla-planowanego-przedsiew.html

Obwieszczenie nr UN-PZ.6733.88.2018.AG o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej T-Mobile Polska wraz z zasilaniem na wieży kratowej

Soltys

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY ŻUKOWO o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej 32986 ŻUKOWO_CHWASZCZYNO T-Mobile Polska wraz z zasilaniem na wieży kratowej o wysokości do 53 m na terenie działki nr 521 obręb Chwaszczyno, gmina Żukowo.

Sprawę prowadzi: Agnieszka Grotha, tel. 058 685-83-20, Zespół Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ul. Gdańska 48, 83-330 Żukowo; www.bip.zukowo.pl  

 

Obwieszczenie dostępne jest na stronie:

https://bip.zukowo.pl/a,78633,obwieszczenie-nr-un-pz6733882018agbro-podjeciu-postepowania-administracyjnego-w-sprawie-wydania-decy.html

Zebranie Wiejskie - 7 marca 2019r. godz. 18.00 Strefa Kultury w Chwaszczynie

Michał Witt

zebranie-wiejskie-chwaszczyno

W związku z uchwałą Nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów, rad sołeckich oraz rad osiedli na terenie Gminy Żukowo, zgodnie z § 12 ust. 2 uchwały nr XLV111/586/2014 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 22 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Chwaszczyno

Burmistrz Gminy Żukowo

ZWOŁUJE

ZEBRANIE WIEJSKIE

SPRAWOZDAWCZO — WYBORCZE

SOŁECTWA CHWASZCZYNO
które odbędzie się dnia 7 marca 2019r. o godz. 18.00

w Strefie Kultury w Chwaszczynie

PORZĄDEK ZEBRANIA

 1. Otwarcie Zebrania Wiejskiego.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wybór protokolanta.
 4. Wybór Przewodniczącego Zebrania Wiejskiego.
 5. Złożenie przez Sołtysa sprawozdania z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres całej kadencji, w tym za rok 2018.
 6. Wybór komisji skrutacyjnej.
 7. Zgłaszanie kandydatów na Sołtysa.
 8. Głosowanie tajne i wybór Sołtysa.
 9. Ogłoszenie wyników wyboru Sołtysa.
 10. Podanie informacji o liczbie członków Rady Sołeckiej.
 11. Zgłaszanie kandydatów do Rady Sołeckiej.
 12. Głosowanie tajne i wybór Rady Sołeckiej.
 13. Ogłoszenie wyników wyborów do Rady Sołeckiej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Sołtysa do gospodarowania środkami pieniężnymi przeznaczonymi dla Sołectwa w budżecie Gminy, po uzyskaniu opinii Rady Sołeckiej (zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 3 Statutu Sołectwa Chwaszczyno).
 15. Wolne wnioski i zapytania.
 16. Zakończenie zebrania.

                                                           BURMISTRZ

                                                        /-/ Wojciech Kankowski

Spotkanie kandydatów na sołtysa i do rady sołeckiej - czwartek 7 lutego, godz. 20.00

Soltys

Dobiega końca kadencja obecnej Rady Sołeckiej oraz Sołtysa. Zapraszam na spotkanie w czwartek 7 lutego na godz. 20.00 do Strefy Kultury wszystkie osoby zainteresowane objęciem funkcji sołtysa lub członka rady sołeckiej aby przybliżyć zakres obowiązków wynikających ze sprawowanego stanowiska.

Poniżej kilka informacji na temat organów sołectwa.


Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym w sołectwie są dwa organy: uchwałodawczy, jakim jest zebranie wiejskie oraz wykonawczy – sołtys.
Zgodnie ze statutem sołectwa Chwaszczyno (uchwała nr XLVIII/586/2014 z dnia 22 sierpnia 2014 r. Rady Miejskiej w Żukowie) Rada Sołecka składa się z 7 osób, wspomaga działalność Sołtysa i ma charakter opiniodawczo - doradczy.

Zasady i tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej

 

1. Sołtys oraz Rada Sołecka wybierani są na Zebraniu Wiejskim w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów przez stałych mieszkańców uprawnionych do głosowania.
2. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) i prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze)
mają stali mieszkańcy sołectwa uprawnieni do głosowania w wyborach do Rady Miejskiej.
3. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej wymagana jest obecność co najmniej 1/10 stałych mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania, potwierdzona własnoręcznym podpisem na liście obecności. W przypadku braku określonej liczby uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa, Burmistrz zwołuje drugie Zebranie Wiejskie, obejmujące ten sam porządek obrad, w tym samym dniu, po upływie 15 minut od pierwszego terminu Zebrania Wiejskiego. Do wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w drugim terminie Zebranie Wiejskie jest uprawnione bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa.
4. W pierwszej kolejności przeprowadza się wybory Sołtysa. Za wybranego uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę ważnych głosów.
5. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory Rady Sołeckiej. Na członków Rady Sołeckiej zostają wybrani kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę ważnych głosów.

Zebranie wiejskie sprawozdawczo-wyborcze sołectwa Chwaszczyno odbędzie się 7 marca 2019 r. o godz. 18:00 w Strefie Kultury w Chwaszczynie.

 

Wznowiony nabór wniosków w programie 'Czyste powietrze'

Soltys

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłasza, że został wznowiony nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego 'Czyste powietrze'.

Program priorytetowy 'Czyste powietrze', ma na celu poprawę efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Program będzie realizowany w latach 2018-2029, a łączne działania w jego ramach to kwota ponad 103 mld zł.

Program Priorytetowy Czyste Powietrze to możliwość uzyskania wsparcia finansowego w formie dotacji i/lub pożyczki przez osoby fizyczne, właścicieli domów jednorodzinnych na ocieplenie domu, wymianę okien czy na wymianę starego kotła grzewczego.

Wysokość dofinansowania wahać się będzie od 30 do 90 proc. dotacji kosztów kwalifikowanych inwestycji, w zależności od dochodu na osobę w gospodarstwie domowym.

Więcej informacji na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku:

https://wfos.gdansk.pl/czyste_powietrze_icon

Kontakt:

 • telefon: 58 743 18 20
 • telefon: 58 743 18 21
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Posiedzenie sołtysa i rady sołeckiej - wtorek 22 stycznia br. godz. 18.00

Soltys

Ze względu na odbywające się uroczystości pożegnalne i żałobne śp. Pawła Adamowicza,  zaplanowane w najbliższy piątek posiedzenie sołtysa i rady sołeckiej nie odbędzie się.

Posiedzenie zostanie przełożone na wtorek 22 stycznia na godz. 18.00 w Strefie Kultury przy ul. Żeromskiego 9 w Chwaszczynie.

Na posiedzeniu zostaną poruszone zagadnienia:
- przygotowanie zebrania wiejskiego oraz wyboru nowego sołtysa i rady sołeckiej,
- omówienie zasad nowego programu płytowego,
- omówienie spraw bieżących sołectwa.

Posiedzenia są otwarte dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców i organizacji.
Zapraszam do udziału!!

 

Jolanta Wiercińska

sołtys Chwaszczyna

Chwaszczyńskie pożegnanie Prezydenta Pawła Adamowicza

Soltys

2019 01 17 22 35 14 25 Jolanta Wiercińska

 

Dla wielu chwaszczynian Gdańsk jest miejscem szczególnym. To często pierwszy nasz dom... tu się rodziliśmy, chodziliśmy do szkół, pracujemy. Tu mamy przyjaciół i rodzinę. Cieszył nas rozwój tego miasta i jego otwartość na wszystkich, którzy chcieli je współtworzyć. Dlatego z ogromnym żalem i głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Prezydenta Pawła Adamowicza. Jego zasługi dla nieustannego rozwoju Gdańska, sąsiednich gmin, jak również całej pomorskiej metropolii, są nie do przecenienia. Dzięki Niemu jesteśmy dumni z Gdańska!

Każdy z nas będzie to przedwczesne odejście przeżywał na swój sposób. Jednocześnie uznaliśmy, że działalność Pana Prezydenta, naszego dobrego Sąsiada, zasługuje również na pamięć zbiorową mieszkańców naszej miejscowości.

Dlatego proponujemy aby przy obelisku w centrum Chwaszczyna składać znicze. Również przy obelisku, na znak żałoby i solidarności z gdańszczanami, opuszczono do połowy masztu flagi, w tym gdańską.

Niech te najbliższe dni będą szczerym pożegnaniem z śp. Pawłem Adamowiczem.

 

Jolanta Wiercińska

Jacek Fopke

Relacja ze spotkania w sprawie budowy Węzła Chwaszczyno Trasy Kaszubskiej [wideo]

Soltys

W czwartek 15 listopada 2018r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami GDDKiA, projektantem i wykonawcą tego odcinka Trasy Kaszubskiej. 

Obecni byli również Burmistrz Wojciech Kankowski, Wiceburmistrz Tomasz Szymkowiak, Przewodniczący RM Witold Szmidtke, Radny Piotr Fikus licznie zgromadzeni Mieszkańcy i Przedsiębiorcy. Spotkanie prowadziła Sołtys Jolanta Wiercińska.

Poza prezentacją zaplanowanej inwestycji, dużo czasu poświęcono na konkretne zapytania zebranych, w tym kwestie przejmowania nieruchomości.
W najbliższych dniach dokumentacja projektowa trafi do zaopiniowania do UG Żukowo, wówczas znany będzie ostateczny kształt inwestycji.
Cieszę się, że Pan Burmistrz wraz z współpracownikami wsłuchiwali się w opinie i oczekiwania mieszkańców.

Kolejne spotkanie informacyjne z mieszkańcami wstępnie uzgodniono na styczeń 2019 r.
Prace ziemne prawdopodobnie rozpoczną się jesienią 2019 r, a cała inwestycja zostania oddana do użytku w drugiej połowie 2021 r.

Spotkanie zostało zarejestrowane kamerą, a nagranie zostanie niebawem udostępnione zainteresowanym.

Ważne informacje m.in nt. wywłaszczeń są dostępne na stronie projektu:
http://s6szemud-gdynia.pl/przejmowane-nieruchomosci

Warto sprawdzić aktualność zapisów w księgach wieczystych.


Jacek Fopke 

Fot. Aleksandra Nosel

Zapis wideo ze spotkania:

https://www.youtube.com/watch?v=I-KZ8ETjsGA

 

 

„WĘZEŁ CHWASZCZYNO" Trasy Kaszubskiej (S6) - zaproszenie na spotkanie informacyjne

Soltys

Sołectwo Chwaszczyno wspólnie z Burmistrzem Gminy Żukowo zaprasza na spotkanie  informacyjne z przedstawicielami GDDKiA w Gdańsku oraz projektantami/wykonawcami Trasy Kaszubskiej, które odbędzie się  w czwartek 15 listopada o godz. 17:00 w Strefie Kultury w Chwaszczynie przy ul. Żeromskiego 9.
Podczas spotkania przedstawione zostaną informacje dotyczące rozwiązań komunikacyjnych przyjętych w projekcie budowlanym, planowanego harmonogramu prac w terenie  ( 2019 r.) oraz sprawy związane z wywłaszczeniami gruntów i budynków.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do aktywnego udziału.
Informacje o inwestycji: http://s6szemud-gdynia.pl/

Komunikat na temat budowy sieci światłowowdowej w Chwaszczynie

Soltys

Komunikat otrzymany od firmy Interkar, reprezentowanej przez Pana Karola Dziecielskiego

W wyniku szeregu czynników (m.in. wydłużony termin uzgodnień oraz znikomy odzew właścicieli prywatnych działek drogowych), etap I zaplanowany na III kwartał 2018 uległ przesunięciu. Budowa I etapu będzie możliwa z końcem października 2018 i zależna będzie od panujących warunków atmosferycznych oraz od koordynacji prac związanych z budową sieci sanitarnej w rejonie ulicy Żeromskiego.
Uwzględniając powyższe uwarunkowania, realne zakończenie budowy sieci dla I etapu i jednoczesne rozpoczęcie aktywacji abonentów, szacowane jest na czerwiec 2019 roku.
Zgodnie z założonym planem zrealizowaliśmy zakres budowy sieci światłowodowej w gminie Szemud. Dotarliśmy z sygnałem do granicy z Chwaszczynem, w rejon ulicy Rewerenda. Potwierdza to naszą gotowość do rozpoczęcia prac w etapie E1 i E2 Rewerenda. Kluczowym elementem do wykonania pierwszego kroku w ulicy Rewerenda, jest pozytywne zakończenie procesu projektowego i równoległe pozyskanie zgód na prywatne działki drogowe w zakresie planowanej budowy.
Rozpoczęcie budowy w etapie E1 przy ul. Rewerenda (uwzględniając nadchodzącą zimę), szacujemy na I kwartał 2019 roku. Jeśli realizacja procesu projektowego zostanie ukończona szybciej niż zakładamy, a jednocześnie warunki atmosferyczne pozwolą na wykonywanie robót ziemnych, etap
ten rozpoczniemy z wyprzedzeniem. Realizacja etapu E2 Rewerenda zostanie rozpoczęta po zakończeniu prac w etapie E1 Rewerenda.
W odpowiedzi na zapytania dotyczące ustanowienia terminu dla etapu 12, wyjaśniamy, iż jest to najstarsza część miejscowości, gdzie infrastruktura podziemna jest zróżnicowana i zagęszczona, a nawierzchnia drogowa jest w wielu przypadkach utwardzona i odnowiona, co znacząco utrudnia
budowę sieci światłowodowej. W związku z powyższym, proces projektowy kwalifikuje się do rozszerzonych uzgodnień, w tym uzgodnień z konserwatorem zabytków. Wszystkie te czynniki powodują, iż termin aktywacji może się wydłużyć w stosunku do założonych planów. Informujemy
również, że kolejność realizacji poszczególnych etapów budowy nie ulega zmianie.
Korzystając z okazji bardzo prosimy właścicieli oraz współwłaścicieli prywatnych działek drogowych o zgłaszanie się do naszej firmy, celem podpisana stosownej zgody na budowę sieci światłowodowej, co pomoże utrzymać zaplanowane terminy realizacji inwestycji.

Poniżej mapa z zaznaczeniem poszczególnych etapów oraz otrzymane pismo:

 

Kontakt do firmy Interkar:

INTERKAR KOMPUTER-SERWIS
ul. Spółdzielcza 7
84-240 Reda
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.interkar.pl

Bezpłatne zajęcia szachowe w Strefie Kultury w Chwaszczynie

Soltys

Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie, zaprasza dzieci i młodzież na „OKiSowe kółko szachowe”. Zajęcia są nieodpłatne, odbywać się będą w Strefie Kultury w Chwaszczynie przy ul. Żeromskiego 9 sala nr 13, w każdy wtorek o godzinie 17.00 i przeznaczone są dla osób początkujących oraz średniozaawansowanych.
Spotkania młodych szachistów odbywać się będą pod okiem wykwalifikowanego instruktora, Dymitra Ostrowskiego posiadającego klasę mistrzowską II+.
Ilość miejsc ograniczona. Chętni proszeni są o kontakt telefoniczny 731 809 002 w godzinach 8.00 – 16.00 , lub e-mail; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Pierwsze zajęcia zaplanowano w najbliższy wtorek 16 października o godz. 17.00.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Bezpłatne kursy językowe i komputerowe

Soltys

Osoby chętne nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności w zakresie języków obcych lub obsługi komputera mogą wziąć udział w bezpłatnym kursie, finansowanym ze środków Unii europejskiej, realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku.

Kryteria udziału w szkleniach:

 • jesteś osobą w wieku aktywności zawodowej 18 lat i więcej (w tym osobą w wieku 18-24 lata, w wieku 25 lat i więcej oraz lub osobą w wieku powyżej 50 roku życia.
 • mieszkasz na terenie województwa pomorskiego.
 • jesteś osobą, pracującą lub uczącą się na terenie województwa pomorskiego, która z własnej inicjatywy jest zainteresowana nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kwalifikacji w zakresie języków obcych lub ICT.

W ramach projektu zostają zapewnione:

 • kurs języka angielskiego lub niemieckiego lub francuskiego (4 semestry po 60h na wybranym przez siebie poziomie A1 lub B1 lub C1)
 • kurs komputerowy (na poziomie A lub B lub C)
 • zajęcia poprowadzą lektorzy doświadczeni i uprawnieni do nauczania na danym poziomie,
 • kursy będą realizowane na terenie woj. pomorskiego wg preferencji UP zgłaszanych na etapie rekrutacji,
 • materiały szkoleniowe i dydaktyczne,
 • egzamin oraz międzynarodowy certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności.

Celem projektu jest uzyskanie przez 90% uczestników certyfikatu potwierdzającego nabyte kwalifikacje.

Więcej informacji na stronie http://akademiawiedzy24.pl

Rozpoczynamy budowę placu zabaw przy ul. Jeziornej

Soltys

Po kilku miesiacach uzgodnień rozpoczęła się długo oczekiwana budowa placu zabaw przy ul. Jeziornej. Realizacja tego miejsca spotkań sąsiedzkich jest możliwa dzięki wspólnemu zaangażowaniu mieszkańców, sołectwa oraz Burmistrza gminy Żukowo.

Teren o powierzchni 2 000 m2 został nieodpłatnie użyczony na 10 lat przez mieszkańcow ul. Jeziornej. Projekt zagospodarowania terenu został przygotowany przez Katarzynę i Macieja Boguszewskich z Chwaszczyna.

Realizacja w bieżącym roku obejmuje niwelację terenu, wykonanie ogrodzenia, zakup i montaż urzadzeń do strefy dla dzieci najmłodszych, zakup i montaż urządzeń siłowni pod chmumką. Tak szeroki zakres prac niebyłby możliwy bez zaangażowania mieszkańców z najbliższej okolicy oraz finansowego wsparcia prywatnego inwestora, zaangażowania srodków budżetowych poprzez fundusz sołecki oraz wprost ze środków budżetowych przeznaczonych na ten cel przez Burmistrza Gminy Żukowo. 

Koordynacją zadania w Urzędzie Gminy Żukowo zajmuje się pan Radosław Cebela.

Projekt zagospodarowania terenu:

Relacja zdjęciowa z postępu prac:

https://tiny.pl/gb2lv